Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów PW, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium PW, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).

Celem tworzenia Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System, będący platformą komunikacyjną PW z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, będzie sukcesywnie udostępniany od 2013 roku. Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają Wydziały i te jednostki organizacyjne PW, które prowadzą działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy PW opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR). Za organizację prac związanych z wdrożeniem projektu, takich jak: przygotowanie podstaw prawnych wdrożenia, prowadzenie szkoleń oraz weryfikacja danych w istniejących wcześniej w PW bazach dorobku naukowego, odpowiada Biblioteka Główna PW (zadanie dofinansowane ze środków MNiSzW).

KONTAKT:
BGPW - M. Lewandowska-Tranda, tel.: 22 234 6074, e-mail: repozytorium.bg@pw.edu.pl
Confirmation
Are you sure?