Baza wiedzy: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt - Logo afiliacji

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt

Menu jednostki

Profil

 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Tematyka badań:

 • Biotechnologiczne metody sterowania rozrodem owiec i kóz
 • Wykorzystanie markerów molekularnych DNA w doskonaleniu cech użytkowych małych przeżuwaczy, świń i drobiu
 • Badania nad neuropeptydami (leptyna, grelina, oreksyna) zaangażowanymi w regulację gospodarki energetycznej i sezonowości u owiec
 • Badania nad mechanizmami odpowiedzialnymi za występowanie zjawiska leptynooporności w różnych stanach fizjologicznych
 • Badania wpływu środowiskowych związków hormonalnie czynnych na procesy endokrynne
 • Badania dotyczące udziału fotoperiodu w fizjologicznych i endokrynologicznych mechanizmach laktacji oraz neurobiologicznej regulacji procesu osiągania dojrzałości płciowej u owiec
 • Doskonalenie ras i typów owiec oraz kóz w rejonie południowo-wschodniej Polski
 • Badania z zakresu mlecznego użytkowania owiec i kóz, produkcji jagniąt i koźląt rzeźnych oraz badania wełnoznawcze
 • Socjologiczno-ekonomiczne podstawy wypasu kulturowego w Karpatach

Oferta współpracy:

 • Doradztwo w organizacji gospodarstw owczarskich i kozich – produkcja mleczna i mięsna
 • Doradztwo w organizacji proekologicznych systemów chowu owiec
 • Wykonywanie ekspertyz z zakresu oceny użytkowości wełnistej owiec i kóz
 • Identyfikacja nosicieli mutacji – chorób genetycznych, polimorfizmów wpływających na cechy produkcyjne zwierząt gospodarskich (badanie struktury genetycznej populacji)
 • Doskonalenie plenności stada owiec poprzez wprowadzenie genu plenności owcy olkuskiej
 • Badanie użytkowości rozpłodowej samców zwierząt gospodarskich. Kriokonserwacja nasienia i zarodków. Synchronizacja rui i inseminacja owiec i kóz. Ultrasonograficzna diagnostyka ciąży
 • Szkolenia w zakresie stosowania technik in vitro i bioinżynierii komórek

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

Tematyka badań:

 • Neuroendokrynna regulacja mechanizmów rozwoju i adaptacji zwierząt; interakcje układu nerwowego, endokrynnego i immunologicznego podczas wzrostu; fizjologiczna rola opioidów i greliny w organizmie; neuroendokrynne podłoże chorób metabolicznych u zwierząt; immunoendokrynna rola tkanki tłuszczowej; czynniki hamujące ból i rozwój tkanki nowotworowej
 • Endokrynna regulacja czynności układu rozrodczego samic ptaków domowych ze szczególnym uwzględnieniem udziału hormonu wzrostu i prolaktyny
 • Rola metaloproteinaz w przebudowie tkanek układu rozrodczego ptaków
 • Rola akwaporyn w układzie rozrodczym ptaków
 • Mechanizmy molekularne remodelingu układu rozrodczego ptaków
 • Toksykologia rozwoju i rozrodu zwierząt; wpływ ksenobiotyków na funkcje osi podwzgórze-przysadka-jajnik i podwzgórze-przysadka-tarczyca ptaków domowych; endokrynologia i toksykologia rozwoju embrionalnego ptaków
 • Udział hormonu wzrostu i prolaktyny w regulacji funkcji jajnika i jajowodu ptaków; molekularny mechanizmem remodelingu tkanek układu rozrodczego ptaków podczas cyklu reprodukcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli metaloproteinaz
 • Hormonalna regulacja funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, układu SAS i osi podwzgórze-przysadka-tarczyca podczas stresu u ptaków i ssaków
 • Synteza białek rekombinowanych; hodowla komórek i tkanek in vitro; endokrynna rola tkanki tłuszczowej
 • Fizjologia i endokrynologia rozrodu zwierząt; rola hormonów tarczycy i androgenów w żeńskim układzie rozrodczym zwierząt
 • Profilowanie ekspresji miRNA (macierze, Real time-PCR) charakterystycznych dla zaburzeń metabolicznych (otyłości, cukrzycy)

Oferta współpracy:

 • Analityka hormonalna: oznaczenie hormonów tarczycy, nadnerczy i gonad, opioidów, hormonów gospodarki mineralnej
 • Analityka biochemiczna krwi
 • Hodowle komórek i tkanek
 • Izolacja kwasów nukleinowych
 • Badanie ekspresji genów metodą RT-PCR, QPCR

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

Tematyka badań:

 • Analiza struktury genetycznej populacji
 • Szacowanie wartości hodowlanej buhajów i krów w zakresie cech wydajności mlecznej, pokroju i cech funkcjonalnych (ocena na podstawie fenotypów oraz ocena genomowa)
 • Szacowanie parametrów genetycznych cech wydajności mlecznej, pokroju i cech funkcjonalnych
 • Ocena wartości hodowlanej z uwzględnieniem efektów matczynych;
 • Badanie efektywności selekcji
 • Trendy genetyczne
 • Optymalizacja programów hodowlanych
 • Zastosowanie metod „analizy przeżywalności” do badań nad długowiecznością krów
 • Modelowanie krzywych laktacji krów za pomocą różnych funkcji matematycznych oraz analiza wytrwałości laktacji na podstawie różnych miar określających wytrwałość
 • Porównanie przebiegu wzrostu u zwierząt hodowlanych na podstawie różnych modeli krzywych wzrostu
 • Implementacja efektywnych algorytmów współbieżnych do szacowania współczynników inbredu i spokrewnienia
 • Monitorowanie wpływu inbredu na wartości oszacowanych parametrów genetycznych cech użytkowych zwierząt
 • Zagadnienia związane z metodyką doświadczeń żywieniowych
 • Genetyczne uwarunkowania cech użytkowości mięsnej i jakości mięsa królików
 • Szacowanie parametrów genetycznych dla wskaźników wzrostu i stresu u królików
 • Molekularne podstawy zmienności cech ilościowych u królików
 • Genetyka populacji – szacowanie wskaźników do oceny zmienności genetycznej populacji zwierząt domowych w kontekście ochrony zasobów genetycznych
 • Zootechniczne zastosowania informacji o dziedziczeniu umaszczenia zwierząt gospodarskich
 • GMO w chowie i hodowli zwierząt

Oferta współpracy:

 • Wielokierunkowa ocena wpływu różnych czynników na temperaturę zamarzania indywidualnych próbek mleka pobranych od krów w ramach rutynowej oceny wartości użytkowej
 • Ocena wartości użytkowej
 • Wdrożenia i modyfikacja nowych metod oceny wartości hodowlanej bydła
 • Szkolenia dla pracowników związane z aktualną problematyką hodowlaną
 • Konsultacje w zakresie metod hodowli i programów hodowlanych w ramach platformy technologicznej genomiki polskiej
 • Warsztaty i szkolenia pracowników spółek inseminacyjnych w zakresie metodyki oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego
 • Opracowania (pod)indeksów selekcyjnych na podstawie genomowych wartości hodowlanych

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa

Tematyka badań:

 • Rozród ryb w warunkach czystego środowiska wodnego i w warunkach jego zanieczyszczenia
 • Sterowanie procesami rozrodczymi ryb na poziomie mózgu, przysadki mózgowej i gonad
 • Badania nad rolą zegara biologicznego w rozrodzie ryb
 • Badania nad stanem jakościowym i ilościowym ichtiofauny rzek Polski Południowej pod kątem kondycji ryb oraz ochrony zagrożonych gatunków i ich restytucji
 • Waloryzacja ichtiofaunistyczna wybranych obszarów chronionych (w tym obszarów Natura 2000)
 • Badania terenowe nad gospodarką rybacko-wędkarską na wodach otwartych oraz nad drożnością ekologiczną rzek i restytucją ryb do rzek
 • Badanie bioakumulacji i eliminacji kadmu z tkanek ryb, eksponowanych na różne stężenia tego metalu w wodzie
 • Analiza struktury genetycznej populacji pstrąga potokowego bytującego w wybranych, naturalnych ciekach wodnych, należących do zlewni górnej Wisły
 • Badania molekularne populacji wybranych gatunków ryb dorzecza Górnej Wisły: poszukiwanie rodzimych linii ewolucyjnych pstrąga potokowego Salmo trutta

Oferta współpracy:

 • Opracowania oceny stanu ichtiologicznego i troficznego zbiorników wodnych
 • Monitoring i ocena efektywności przepławek dla ryb

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt

Tematyka badań:

 • Badania nad przebiegiem procesów trawiennych oraz przemian energetycznych i białkowych u różnych gatunków zwierząt, z uwzględnieniem cyklu produkcyjnego
 • Wpływ procesów technologicznych stosowanych w produkcji pasz na ich wartość pokarmową
 • Ocena wartości pokarmowej pasz różnymi metodami i systemami
 • Wpływ żywienia na jakość i wartość prozdrowotną uzyskiwanych produktów od zwierząt,
 • Doskonalenie systemów żywienia zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem prewencji zaburzeń metabolicznych
 • Ocena wartości pokarmowej roślin alternatywnych
 • Wpływ składników pokarmowych na ekspresję genów

Oferta współpracy:

 • Analiza chemiczna i jakości pasz
 • Kalibracje dla spektrofotometrów NIRS do analizy składników w paszach
 • Doświadczenia testowe: produktów dla zwierząt, dodatków konserwujących, oznaczanie rozkładu białka w żwaczu i strawności jelitowej białka
 • Doradztwo w zakresie żywienia zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich
 • Doradztwo w zakresie organizacji żywienia zwierząt w obiektach hodowlanych
 • Doradztwo w zakresie organizacji bazy paszowej
 • Doradztwo w zakresie procesów technologicznych stosowanych w produkcji pasz
 • Doradztwo w zakresie konserwacji pasz (kiszenie)
 • Konsultacje w zakresie kontroli prawidłowości żywienia zwierząt w obiektach hodowlanych
 • Receptury karm dla psów

Instytut Nauk Weterynaryjnych - Zakład Anatomii Zwierząt

Tematyka badań:

 • Wykorzystanie analizy zmienności genów mitochondrialnych i jądrowych do badań pokrewieństw gatunków i szczepów zwierząt
 • Cytogenetyczny aspekt architektury jądra komórkowego ssaków domowych i hodowlanych
 • Wpływ nanocząsteczek metali na topologię chromatyny w jądrze komórkowym ssaków
 • Skład i właściwości fizykochemiczne mleka lisa pospolitego Vulpes vulpes, polarnego Alopex lagopus oraz jenota Nyctereutes procyonide w okresie neonatalnym i odchowu młodych
 • Wpływ wybranych ekstraktów ziołowych na rozwój morfologiczno-histologiczny przewodu pokarmowego fermowych gryzoni i zajęczaków
 • Mikrostruktura i profil histochemiczny mięśni, ekspresja białek cytoszkieletu oraz polimorfizm i ekspresja genów kształtujących parametry fizykochemiczne mięsa
 • Wykorzystanie spektrometrii masowej jonów wtórnych (TOF-SIMS) w obrazowaniu oraz analizie składu powierzchni i profilowaniu głębokościowym materiałów organicznych
 • Morfologia oraz regulacja endokrynna układu rozrodczego różnych gatunków zwierząt
 • Wykorzystanie mikrotomografii w obrazowaniu struktur tkankowych

Oferta współpracy:

 • Ocena histologiczna i histochemiczna tkanek

Instytut Nauk Weterynaryjnych - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt

Tematyka badań:

 • Andrologia weterynaryjna, wpływ stresu na płodność koni
 • Sterowanie rozrodem zwierząt (ocena nasienia i jego konserwacja, konserwacja oocytów i zarodków, transplantacja zarodków, zapłodnienie pozaustrojowe)
 • Hodowla i konserwacja komórek somatycznych zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich kotowatych
 • Higiena ogólna i higiena środowiska hodowlanego
 • Badania nad wpływem budynków inwentarskich oraz obiektów komunalnych na stopień skażenia powietrza
 • Wpływ zaburzeń pola geomagnetycznego oraz oddziaływanie zmiennych pól elektromagnetycznych na organizmy zwierząt, w tym na zarodek
 • Problemy inkubacji drobiu grzebiącego (technologia inkubacji, hipertermia okołolęgowa, przebieg procesów klucia, wpływ antyoksydantów na przebieg embriogenezy)
 • Badania nad sercem zarodków ptasich, obejmujące m.in. pomiary pracy serca prowadzone bezinwazyjną metodą balistokardiografii
 • Ocena możliwości zastosowania biologicznego testu na zarodkach kurzych metodą in ovo do różnicowania embriotoksyczności preparatów farmakologicznych

Oferta współpracy:

 • Kursy dla lekarzy weterynarii z zakresu rozrodu i unasieniania klaczy
 • Kursy unasienniania bydła
 • Opieka lekarsko-weterynaryjna nad końmi pracującymi w zaprzęgach w miastach
 • Nadzór naukowy w spółkach hodowli koni
 • Szkolenia i organizacja konferencji dla pszczelarzy
 • Konsultacje w zakresie poprawy stanu higienicznego gospodarstw rolnych
 • Doradztwo i ekspertyzy dotyczące technologii lęgów
 • Doradztwo i konsultacje w zakładach chowu i hodowli drobiu
 • Szkolenia dla rolników w zakresie dobrostanu zwierząt
 • Szkolenia dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
 • Doradztwo w zakresie wykorzystania modelu zarodka ptasiego do oceny bezpieczeństwa środków dezynfekcyjnych

Instytut Nauk o Zwierzętach - Zakład Hodowli Bydła

Tematyka badań:

 • Dobrostan bydła w aspekcie wskaźników produkcyjnych i behawioralnych
 • Chów i hodowla bydła polskiego czerwonego
 • Technologia produkcji mleka w stadach krów wysoko wydajnych
 • Ocena jakości mięsa wołowego produkowanego w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych oraz jego przetwórstwo
 • Problemy zrównoważonego rozwoju produkcji żywności z uwzględnieniem kwestii etycznych
 • Monitoring oraz ocena opłacalności produkcji bydlęcej w gospodarstwach rolniczych
 • Wykrywanie rui u krów na podstawie systematycznie prowadzonych obserwacji ich zachowania, określanie parametrów płodności oraz zastosowanie programu OVSYNCH, wkładek dopochwowych CIDR i PRID
 • Analiza polimorfizmu genów (wpływ wybranych polimorfizmów genów na podatność/odporność bydła na choroby, na cechy produkcyjne i reprodukcyjne bydła oraz na aktywność przeciwutleniającą mleka)
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na wydajność i jakość mleka, wartość rzeźną bydła i jakość mięsa wołowego oraz jakość skór zwierząt
 • Pojemność przeciwutleniająca surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego; właściwości funkcjonalne mięsa ryb i metody ich utrwalania; ocena jakości, a także zmiany jakościowe lipidów i profil kwasów tłuszczowych w trakcie przechowywania oraz podczas przeprowadzania zabiegów technologicznych mięsa
 • Zastosowanie modelowania matematycznego i technik optymalizacji oraz symulacji do wspomagania decyzji w zarządzaniu stadem zwierząt
 • Metody doskonalenia zwierząt

Oferta współpracy:

 • Ekspertyzy dotyczące przyczyn występowania uszkodzeń surowych skór bydlęcych
 • Szkolenia i prelekcje dla hodowców i doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego
 • Wykłady z zakresu nowoczesnych technologii produkcji mleka, prowadzenia i rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji, nowoczesnego chowu bydła mięsnego oraz produkcji mięsa wysokiej jakości
 • Organizacja corocznej Szkoły Zimowej Hodowców Bydła

Instytut Nauk o Zwierzętach - Zakład Hodowli Koni

Tematyka badań:

 • Analiza kontroli i oceny wartości użytkowej oraz wskaźników rozrodowych różnych typów użytkowych koni i psów, w celu określenia optymalnych metod oceny wartości hodowlanej, selekcji i doboru
 • Analiza biometryczna i opracowanie krzywych tempa wzrostu w poszczególnych fazach rozwoju koni oraz psów różnych ras
 • Analiza procesów dojrzewania koni i psów na podstawie określenia stopnia rozwoju somatycznego, z wykorzystaniem badań radiologicznych, morfologicznych i biochemicznych
 • Wykonywanie analiz składu siary i mleka klaczy i psów oraz jego wpływu na procesy rozwojowe źrebiąt i szczeniąt
 • Analiza wskaźników dobrostanu koni dostosowanych do różnych systemów wychowu i utrzymania
 • Analiza genetycznych czynników związanych z hodowlą i użytkowaniem koni oraz psów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej

Oferta współpracy:

 • Organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, zajęć terenowych i seminariów we współpracy z organizacjami: Polski Związek Hodowców Koni, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, Polski Związek Jeździecki, Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, i in.

Instytut Nauk o Zwierzętach - Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza

Tematyka badań:

 • Organizacja produkcji trzody chlewnej
 • Biologia i biotechnologia rozrodu, specyfika okresu okołoporodowego u loch, czynniki kształtujące przebieg porodu i wyniki odchowu prosiąt
 • Wpływ warunków środowiska chowu (sposobu utrzymania i żywienia) na kształtowanie cech produkcyjnych świń, szczególnie rozpłodowych u loch
 • Zastosowanie metod diagnostycznych do wspomagania decyzji hodowlanych i produkcyjnych
 • Etologia stosowana (behawior) zwierząt gospodarskich i towarzyszących, behawioralne uwarunkowania poziomu cech produkcyjnych oraz związek pomiędzy zależnościami hierarchicznymi a gospodarką hormonalną, sposobem zachowania i poziomem produkcyjności
 • Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich, produkty zwierzęce tradycyjne i regionalne
 • Ocena potencjału genetyczno-hodowlanego gęsi zatorskiej, jako unikalnej grupy genetycznej drobiu
 • Ocena zdolności reprodukcyjnej gęsi domowych i kur mięsnych oraz metody wspomagania rozrodu ptaków domowych
 • Badania z zakresu chowu i hodowli zwierząt futerkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu
 • Behawior, adaptacje fizjologiczne do różnych warunków i dobrostan zwierząt futerkowych
 • Żywienie świń, żywienie zwierząt futerkowych oraz programy żywienia kur mięsnych w aspekcie poprawy dobrostanu przy ograniczanym żywieniu

Oferta współpracy:

 • Szkolenia dla hodowców i producentów świń
 • Szkolenia dla doradców żywieniowych
 • Konsultacje i audyty w fermach trzody chlewnej
 • Współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego
 • Szkolenia dla hodowców z zakresu unasienniania lisów
 • Artykuły w czasopismach branżowych

Instytut Nauk o Zwierzętach - Zakład Zoologii Środowiskowej

Tematyka badań:

 • Badania nad poziomem i dynamiką zarażenia pasożytami zwierząt gospodarskich utrzymywanych w rożnych systemach chowu, zwierząt domowych i hobbistycznych (psy, koty, gryzonie), z hodowli eksperymentalnych (bizony), hodowli zagrodowych i hodowli ex situ, a także zwierząt żyjących w przyrodzie
 • Inwazjologia chorób pasożytniczych oraz sposoby ograniczania parazytoz w stadach i populacjach zwierząt
 • Analiza lekooporności pasożytów oraz monitoring występowania obcych, inwazyjnych gatunków pasożytniczych
 • Ocena sanitarnych zagrożeń środowiska człowieka związanych z występowaniem pasożytów zoonotycznych
 • Badania nad zmianami populacji i zespołów bezkręgowców w środowiskach antropogenicznych i zanieczyszczonych metalami ciężkimi
 • Myrmekofauna różnych typów siedlisk, w tym różnorodność gatunkowa mrówek, zmiany różnorodności morfologicznej mrówek gatunków monomorficznych, interakcje mrówki-rośliny z uwzględnieniem inwazyjnych gatunków roślin
 • Inwentaryzacja ornitologiczna różnych środowisk

Oferta współpracy:

 • Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki przeciwpasożytniczej u zwierząt oraz zagrożeń dla ludzi związanych z pasożytami zoonotycznymi, a także w zakresie diagnostyki parazytologicznej u zwierząt
 • Monitoring występowania obcych inwazyjnych gatunków pasożytów w rodzimej faunie
 • Opracowanie procedur kontroli i zwalczania pasożytów oraz szkodników w środowisku hodowlanym
 • Inwentaryzacja bezkręgowców i kręgowców w różnych typach siedlisk


Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://www.repo.ur.krakow.pl/info/affiliation/UR61796a4bf4384eadaeae778e3e389e20/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek