Baza wiedzy: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni

Menu jednostki

Profil

  • Publikacje

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, trwają nieprzerwanie od 1998 r., przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Kształcenie obejmuje sztuki plastyczne (udział 20 %), nauki techniczne (30 %) i pozostałą część (50 %), realizowaną w zakresie nauk przyrodniczych.

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni ponadto zapewniają uprawnienia dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, którzy decydują się na zmianę profilu kształcenia uczniów.


Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni.

Dyplom ukończenia zapewnia absolwentowi studiów następujące kwalifikacje w zakresie:

wiedzy

absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu budowy roślin ozdobnych, biologii ich rozwoju, wymagań siedliskowych oraz pielęgnacyjnych i kształtuje świadomie dobory roślin ozdobnych pod kątem ich walorów dekoracyjnych, poprawy estetyki otoczenia oraz wymogów siedliskowych i funkcjonalnych, ma wiedzę z zakresu branżowych przepisów prawnych, zna normy i wytyczne projektowania prostych systemów, obiektów i konstrukcji stosowanych w sztuce ogrodowej, wykazuje znajomość podstawowych technik i technologii dotyczących kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, wykazuje znajomość technik i sposobów określania atrybutów fizycznych, plastycznych i opisowych oraz kształtowania terenów zieleni, ma podstawową wiedzę o materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie ogrodowym oraz o podstawowych technologiach, rozwiązaniach konstrukcyjnych i technicznych stosowanych w terenach zieleni, ma podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania oraz problemów konserwatorskich krajobrazu przyrodniczego i kulturowego

umiejętności

absolwent umie odczytać rysunki, mapy budowlane i geodezyjne, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, posiada umiejętność rozpoznawania roślin ozdobnych z uwzględnieniem ich wymagań siedliskowych, uprawowych i pielęgnacyjnych w celu właściwego doboru gatunków w celu zaaranżowania terenów zieleni, wykonuje podstawowe zadania, plastyczne i projektowe dotyczące terenów zieleni, identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na kształtowanie terenów zieleni, a także na zmiany stanu środowiska naturalnego będące efektem działalności człowieka, posiada zdolność podejmowania standardowych działań mających na celu optymalne kształtowanie terenów zieleni z wykorzystaniem dostępnych zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, nie skutkujący pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, posiada podstawowe umiejętności przeprowadzania zabiegów konserwatorskich na roślinach ozdobnych

kompetencji społecznych

ma świadomość ryzyka oraz znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan terenów zieleni, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://www.repo.ur.krakow.pl/info/affiliation/UR74a006ecc8e746eaa5e93b4bd87b0b01/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek