Concentration of certain toxic substances in seepage water in relation to distance from sheepfold

Piotr Kacorzyk , Agnieszka Baran , Mirosław Kasperczyk , Wojciech Szewczyk

Abstract

The study was conducted in the mountain terrain on a pasture, where sheep grazing took place. The soil of this area was brown, classified with texture as loamy sand. Prevailing species in the turf were red fescue (Festuca rubra) and common bent-grass (Agrostis capillaris). The aim of the study was to determine levels of toxic substances in water moving downhill out of a sheepfold along a 6º slope. In spring 2009 plastic cylinders 50 cm in length and 3 cm in diameter were inserted vertically into soil: in the pasture above the fold (control object), then inside the fold and beneath its surface as three replications along the slope placed 3 m apart in order to collect seepage water. The farthest migration among the whole of analysed elements was distinctive for nitrogen NH4-N + NO3-N. As regards the other elements, they had the highest concentration in water from within a sheepfold. Their migration out of folding place was minimal. The highest nitrogen N-NO3+ N-NH4content was found in seepage water from the cylinder fixed into the fold measuring 11.75 mg dm–3at the first sampling and 9.07 mg dm–3at the second one. With increasing distance out of the sheepfold this value was decreasing and at 9 m below it was reduced to 6.10 mg dm–3and 6.76 mg dm–3, respectively, for the two successive samplings.
Author Piotr Kacorzyk (FoAE / IoPP)
Piotr Kacorzyk,,
- Institute of Plant Production
, Agnieszka Baran (FoAaE / DoAaECh)
Agnieszka Baran,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Mirosław Kasperczyk (FoAE / IoPP)
Mirosław Kasperczyk,,
- Institute of Plant Production
, Wojciech Szewczyk (FoAE / IoPP)
Wojciech Szewczyk,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsZawartość niektórych substancji toksycznych w wodach odciekowych w zależności od odległości koszaru owczego
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No10
Pages1135-1141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwypasanie owiec, koszar, wody odciekowe, substancje toksyczne
Keywords in Englishsheep grazing, sheepfold, seepage water, toxic substances
Abstract in PolishBadania zrealizowano na pastwisku w rejonie górskim, na którym prowadzono kulturowy wypas owiec. Na tym terenie występowała gleba brunatna o składzie granulometrycznym piasku gliniastego. Dominującymi gatunkami w runi były kostrzewa czerwona (Festuca rubra) i mietlica pospolita (Agrostis capillaris). Celem badań było określenie poziomu substancji toksycznych w wodzie przemieszczającej się z koszaru owczego wzdłuż stoku o nachyleniu 6o. Wiosną 2009 r. na pastwisku powyżej koszaru (obiekt kontrolny), na powierzchni koszarowanej i w trzech punktach poniżej koszaru, w odległościach co 3 m, umieszczono pionowo w glebie plastikowe cylindry o średnicy 3 cm i długości 50 cm. Na ściankach cylindrów na wysokości od 15 do 50 cm były wykonane otwory, przez które przenikała przesiąkająca woda i gromadziła się w ich dolnej części (od 0 do 15 cm). W zgromadzonej w cylindrach wodzie oznaczono dwukrotnie w 30 dniu po koszarzeniu i w 347 dniu (wiosną 2010 r.) zawartość następujących składników: N-NO3+ N-NH4, Cd, Pb, Cr i Ni. Zawartość azotu oznaczono fotometrem mikroprocesorowym LF-205, a stężenie pozostałych składników metodą ICP-EAS. Spośród analizowanych składników azot (N-NO3+ N-NH4) w największym stopniu ulegał przemieszczaniu. Natomiast największe stężenie pozostałych składników występowało w wodzie w obrębie koszaru. Ich przemieszczanie poza koszar było znikome. Największą zawartość azotu N-NO3+ N-NH4charakteryzowała się woda odciekowa zgromadzona w cylindrze umieszczonym wewnątrz koszaru. W pierwszym terminie zawartość ta wynosiła 11,75 mg dm–3, a w drugim 9,07 mg dm–3. W miarę oddalania się od koszaru stężenie tego składnika zmniejszało się i w odległości 9 m od koszaru wynosiło w pierwszym roku 6,10 mg dm–3, a w drugim 6,76 mg dm–3.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(10)103
Internal identifierWRE/2013/79
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?