Small farms in the area structure of agricultural holdings of the european union countries

Jacek Strojny

Abstract

In spite of the evolution of the agrarian structure in EU countries (particularly in Western Europe) the problem of small agricultural holdings is still relevant, as this form of farming remains functional. The term 'small farm' has an ambiguous character. Thus, the study is based on relatively the most objective criterion for identification of small holdings - farms covering areas below 5 ha. The study employs the statistical method of vector elimination, which enables separation of subgroups with similar, homogeneous agrarian structures from among the studied set. The typology of the agrarian structure by means of the taxonomic technique demonstrates how diverse EU countries are with regard to their small agricultural holdings: Southern European countries, some Central European countries, and other states lying in the north of Europe. Additionally, the structure of small agricultural holdings is distinct in Denmark and in the Czech Republic. (original abstract)
Author Jacek Strojny (FoAaE / DoSnSP)
Jacek Strojny,,
- Department of Statistics and Social Policy
Other language title versionsDrobne gospodarstwa rolne w strukturze obszarowej gospodarstw krajów Unii Europejskiej
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, [Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia], ISSN 1644-0757, e-ISSN 2450-047X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol19
No1
Pages61-70
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishsmall farms, structure of agricultural holdings, EU countries, method of vector elimination
Keywords in original languagedrobne gospodarstwa rolne, struktura gospodarstw rolnych, kraje UE, metoda eliminacji wektorów
Abstract in PolishMimo ewolucji struktury agrarnej w krajach Europy (szczególnie zachodniej) problematyka drobnych gospodarstw pozostaje aktualna w związku z funkcjonowaniem tej formy gospodarowania. Określenie "drobne gospodarstwo rolne" nie jest jednoznaczne. Z tego względu badanie oparto na relatywnie najbardziej obiektywnym kryterium wyodrębniania gospodarstw drobnych - według powierzchni (poniżej 5 ha). Badanie wykorzystuje technikę statystyczną nazywaną metodą eliminacji wektorów. Umożliwia ona wyodrębnienie spośród rozważanej zbiorowości podgrup o podobnych strukturach obszarowych. Typologia struktury obszarowej techniką taksonomiczną ukazuje zróżnicowanie krajów UE ze względu na specyfikę gospodarstw drobnych: krajów Europy Południowej, wybranych krajów Europy Środkowej oraz pozostałych państw (leżących na północy kontynentu). Dodatkowo odrębny charakter ma struktura gospodarstw drobnych w Danii i Czechach. (abstrakt oryginalny)
DOIDOI:10.22630/ASPE.2020.19.1.7
URL https://js.wne.sggw.pl/index.php/aspe/article/view/3364
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
Small farms in the area structure of agricultural holdings of the european union countries of 10-05-2020
362,97 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?