Cadmium, lead, zinc and copper content in herbaceous plants overgrowing furnace waste landfill

Artur Szwalec , Paweł Mundała , Renata Kędzior

Abstract

Electricity and heat have been produced in Poland by the combustion of coal. Ash-slag, a by-product of this process, has been mainly deposited in landfills. Until the end of 2011, about 258 million tonnes of ash-slag have been deposited in landfills. Herbaceous plant and soil samples were taken from four directions (east, west, south and north) in three locations on the landfill embankment: base, middle and top. The negative influence of furnace waste landfill on herbaceous plants was confirmed by the phytoaccumulation indexes (WF) of the examined elements: WF Cd – medium to intensive; WF Pb – low to medium; WF Zn – low to intensive and WF Cu – low to medium.
Author Artur Szwalec (FoEEaLS / DoECaAP)
Artur Szwalec,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Paweł Mundała (FoEEaLS / DoECaAP)
Paweł Mundała,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Renata Kędzior (FoEEaLS / DoECaAP)
Renata Kędzior,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Other language title versionsZawartość kadmu, ołowiu, cynku i miedzi w roślinności zielnej porastającej składowisko odpadów paleniskowych
Journal seriesOchrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, ISSN 1230-7831, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol24
No3(57)
Pages33-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishroślinność zielna, odpady paleniskowe, metale ciężkie
Keywords in Englishherbaceous plants, furnace waste landfill, heavy metals
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishW procesach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wyniku spalania węgli powstają różnorodne odpady energetyczne. Odpady te należą do tzw. odpadów masowych. Przez dziesiątki lat stanowiły poważny problem środowiskowy, bowiem stopień ich gospodarczego wykorzystania był niezadowalający, a znaczna ich część była lokowana na składowiskach. Celem badań była ocena zawartości wybranych pierwiastków śladowych w roślinach zielnych porastających składowisko odpadów Elektrowni Skawina S.A. Pobierano materiał roślinny i glebę na czterech podstawowych kierunkach geograficznych, u podstawy nasypu, w jego środku oraz na koronie składowiska. W tak przygotowanym materiale przeprowadzono mineralizację suchą z roztwarzaniem w odniesieniu do roślin oraz mineralizację na mokro w odniesieniu do gleb. Oznaczenie kadmu, ołowiu, cynku i miedzi wykonano metodą AAS. Negatywny wpływ składowiska odpadów paleniskowych na porastającą go roślinność zielną potwierdzają obliczone wskaźniki fitokumulacji badanych pierwiastków (WF Cd - średni do intensywnego, WF Pb - słaby do średniego, WF Zn - słaby do intensywnego, WF Cu - słaby do średniego). Za najbardziej zanieczyszczoną analizowanymi pierwiastkami należy uznać roślinność zielną porastającą podstawę i środkową część obwałowania po stronie wschodniej składowiska. Jest to widoczne szczególnie w odniesieniu do zawartości kadmu kumulującego się w tych roślinach w stopniu intensywnym. W żadnej z badanych prób roślinnych nie zostały przekroczone dopuszczalne zawartości kadmu i ołowiu zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach. Nie stwierdzono jednoznacznej tendencji, co do zawartości badanych pierwiastków w roślinności porastającej charakterystyczne części obwałowania składowiska, tj. podstawę, część środkową i koronę. Wartości te kształtowały się bardzo nieregularnie w zależności od geograficznego kierunku pobrania prób.
URL http://www.degruyter.com/view/j/oszn.2013.24.issue-3/oszn-2013-0032/oszn-2013-0032.xml
Internal identifierWIŚIG/2013/198
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?