Sewage sludge as a source of microelements regarding fodder value of spring wheat grain

Krzysztof Gondek , Michał Kopeć , Tomasz Głąb

Abstract

Agricultural alternative for utilization of municipal sewage sludge from some treatment plants, despite still existent doubts, seems the most optimal solution. The condition, which must be fulfilled for such use of sewage sludge are not only legal restrictions, but also dosage of these materials – well considered and justified by agrotechnology. Therefore, the research aimed at determining whether the use of municipal sludge for fertilization would lead to diversification of the contents of selected microelements in spring wheat grain regarding its fodder value. The experiment was conducted in field conditions on the soil classified to Stagnic Gleysol. Zinc, copper, manganese and iron were assessed after dry mineralization of the material by ICP-AES method. On the basis of obtained results it was stated that application of sewage sludge in moderate doses, in compliance with plant requirement for nutrients did not cause any excessive accumulation of the analysed microelements in wheat grain. However, it should be stated that the problem does not concern only microelement content but also the relationships between them, as has been confirmed on the basis of value of Fe:Mn ratio, which indicated manganese deficiency in the analysed grain, irrespective of the applied fertilization
Author Krzysztof Gondek (FoAaE / DoAaECh)
Krzysztof Gondek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Michał Kopeć (FoAE / DoAaECh)
Michał Kopeć,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Tomasz Głąb (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Głąb,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsOpady ściekowe jako źródło mikroelementów w aspekcie wartości paszowej ziarna pszenicy jarej
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No9
Pages975-985
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpszenica jara, miedź, mangan, żelazo, cynk
Keywords in Englishspring wheat, copper, manganese, iron, zinc
Abstract in PolishRolnicza alternatywa wykorzystania komunalnych osadów ściekowych z niektórych oczyszczalni, mimo nadal wielu wątpliwości wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Warunkiem do spełnienia przy takim wykorzystaniu osadów ściekowych są nie tylko obostrzenia umocowane prawnie, ale również przemyślane i uzasadnione agrotechnicznie dawkowanie tych materiałów. Dlatego celem badań było określenie czy wykorzystanie do nawożenia osadów komunalnych spowoduje zróżnicowanie zawartości wybranych mikrślementów w ziarnie pszenicy jarej w aspekcie wartości paszowej. Badania przeprowadzono w warunkach polowych na glebie zaliczonej do Stagnic Gleysol. Cynk, miedź, mangan i żelazo oznaczono po suchej mineralizacji materiału metodą ICP-AES. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowanie osadów ściekowych w umiarkowanych dawkach, zgodnych z zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe, nie spowodowało nadmiernego nagromadzenia badanych mikrślementów w ziarnie pszenicy. Należy jednak stwierdzić, że problem nie dotyczy tylko zawartości mikrślementów, ale również relacji między nimi, co potwierdzono na podstawie wartości stosunku Fe:Mn, który wskazywał na niedobór manganu w analizowanym ziarnie, niezależnie od zastosowanego nawożenia
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(09)089
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_9/ECE_A20(09).pdf
Internal identifierWIPiE/2013/32
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?