Level of financial literacy of academic youth from rural areas in the Visegrad Group countries

Monika Szafrańska

Abstract

The aim of the study is to determine the level of financial literacy of academic youth from rural areas in the V4 Group countries, as well as to compare the results obtained with the level of financial literacy of young people from cities. The source of data used for analysis and inference were primary information obtained from own research (PAPI method, 900 people). The research used a set of questions to assess the level of financial literacy of adults proposed by the OECD INFE. In addition to primary sources, secondary sources were also used to achieve the goal. The measures of descriptive statistics and one-way analysis of variance (F) were used. The level of financial literacy was determined at the medium level, which may indicate the low effectiveness of financial education measures implemented at different levels of education. The component of financial literacy where students from rural areas had the lowest scores was basic financial knowledge. Only 43% of people from rural areas achieved the minimum target score
Author Monika Szafrańska (FoAaE / IoEEaM )
Monika Szafrańska,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsPoziom świadomości finansowej młodzieży akademickiej z obszarów wiejskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (0 pkt)
Issue year2019
Vol24
No3
Pages46-58
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish świadomość finansowa, studenci, obszary wiejskie, kraje Grupy V4
Keywords in Englishfinancial awareness, university students, village, V4 Group
Abstract in PolishCele pracy to określenie poziomu świadomości finansowej młodzieży akademickiej pochodzącej z obszarów wiejskich w krajach Grupy V4 i porównanie uzyskanych wyników z poziomem świadomości finansowej młodych osób pochodzących z miast. Głównym źródłem danych były informacje pierwotne pozyskane z badań własnych (matoda PAPI, 900 respondentów). W badaniach użyto zestawu pytań umożliwiającego ocenę poziomu świadomości finansowej osób dorosłych, zaproponowanego przez OECD INFE. Poza źródłami pierwotnymi wykorzystano również źródła wtórne. Do osiągnięcia celu pracy zastosowano miary statystki opisowej oraz jednoczynnikową analizę wariancji (F). Poziom świadomości finansowej określono jako średni, co może wskazywać na niską efektywność działań z zakresu edukacji finansowej realizowanych na różnych poziomach edukacji. Komponentem świadomości finansowej, w którego przypadku studenci z obszarów wiejskich uzyskali najniższe wyniki, była podstawowa wiedza finansowa. Tylko 43% osób osiągnęło założony rezultat.
DOIDOI:10.15611/fins.2019.3.05
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141924/edition/73301
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?