Livestock production in metropolitan areas – changes in scale and structure

Aleksandra Płonka , Tomasz Wojewodzic , Wojciech Sroka , Jaroslaw Mikolajczyk

Abstract

The main aim of the studies was to identify and assess the changes in the organisation and scale of livestock production of farms operating within varying distance from the cores of metropolitan areas (MA). The studies covered production units specializing in animal production and mixed farms that participated in the FADN system over an uninterrupted period between 2004 and 2016. The results show that, in the study group of commercial farms operating in areas bordering MA cores, there is a clear reduction of both the numbers of herds and the scale of livestock production. The group of farms located outside metropolitan areas was characterised by a relatively high share of permanent crops and high density of pigs. The intensity of agricultural production organisation increased as the distance from the cores of metropolitan areas grew. It confirms the concept of reversed Thȕnen rings formulated by Sinclair and known in the theory of economics, according to which production results and productivity per unit area increases with the distance from city centres. The conducted analyses confirm the general trend of withdrawal of farmers operating near cities from animal production and a clear extensification of farm organization.
Autor Aleksandra Płonka (RE / KEiGŻ)
Aleksandra Płonka
- Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Tomasz Wojewodzic (RE / KEiGŻ)
Tomasz Wojewodzic
- Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Wojciech Sroka (RE / KEiGŻ)
Wojciech Sroka
- Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Jaroslaw Mikolajczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Jaroslaw Mikolajczyk
-
Inne wersje tytułuProdukcja zwierzęca na obszarach metropolitalnych – zmiany w skali i strukturze
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2020
Tom22
Nr1
Paginacja270-278
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych13.9
Słowa kluczowe w języku polskimobszar metropolitalny, lokalizacja produkcji, produkcja zwierzęca, gospodarstwo rolne
Słowa kluczowe w języku angielskimmetropolitan area, production location, livestock production, farm
Streszczenie w języku polskimGłównym celem badań była identyfikacja i ocena zmian w zakresie organizacji i skali produkcji zwierzęcej gospodarstw rolnych prowadzących swoją działalność w różnej odległości od rdzeni obszarów metropolitalnych (OM). Badaniami objęto podmioty specjalizujące się w produkcji zwierzęcej oraz gospodarstwa z produkcją mieszaną, prowadzące rachunkowość rolną w systemie FADN nieprzerwanie w latach 2004-2016. Z badań wynika, że w populacji gospodarstw towarowych prowadzących swoją działalność na obszarach graniczących z rdzeniami OM następuje wyraźne ograniczanie zarówno liczb stad, jak i skali produkcji zwierzęcej. Natomiast grupa gospodarstw zlokalizowanych poza obszarami metropolitalnymi charakteryzowała się relatywnie wysokim udziałem upraw trwałych i wysoką obsadą trzody chlewnej. Intensywność organizacji produkcji rolniczej wzrastała wraz z oddalaniem się od rdzeni obszarów metropolitalnych. Potwierdza to opisaną w teorii ekonomii koncepcję odwróconych kręgów Thȕnena, sformułowaną przez Sinclaira, zgodnie z którą wyniki produkcyjne i wydajność z jednostki powierzchni zwiększają się wraz z oddalaniem się od centrów miast. Przeprowadzone analizy potwierdzają generalny trend wycofywania się rolników funkcjonujących w pobliżu miast z produkcji zwierzęcej i wyraźną ekstensyfikację organizacji gospodarstw.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.7907
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197955&language=en
Języken angielski
Plik
Produkcja zwierzęca na obszarach metropolitalnych – zmiany w skali i strukturze z dnia 30-06-2020
542,27 KB
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
FinansowanieResearch funded by the National Science Centre, Poland No.2016/21/D/HS4/00264.
LicencjaPdf dostępny na stronie wydawnictwa 30.06.2020
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?