Livestock production in metropolitan areas – changes in scale and structure

Aleksandra Płonka , Tomasz Wojewodzic , Wojciech Sroka , Jaroslaw Mikolajczyk

Abstract

The main aim of the studies was to identify and assess the changes in the organisation and scale of livestock production of farms operating within varying distance from the cores of metropolitan areas (MA). The studies covered production units specializing in animal production and mixed farms that participated in the FADN system over an uninterrupted period between 2004 and 2016. The results show that, in the study group of commercial farms operating in areas bordering MA cores, there is a clear reduction of both the numbers of herds and the scale of livestock production. The group of farms located outside metropolitan areas was characterised by a relatively high share of permanent crops and high density of pigs. The intensity of agricultural production organisation increased as the distance from the cores of metropolitan areas grew. It confirms the concept of reversed Thȕnen rings formulated by Sinclair and known in the theory of economics, according to which production results and productivity per unit area increases with the distance from city centres. The conducted analyses confirm the general trend of withdrawal of farmers operating near cities from animal production and a clear extensification of farm organization.
Author Aleksandra Płonka (FoAaE / DoEaFE)
Aleksandra Płonka,,
- Department of Economics and Food Economy
, Tomasz Wojewodzic (FoAaE / DoEaFE)
Tomasz Wojewodzic,,
- Department of Economics and Food Economy
, Wojciech Sroka (FoAaE / DoEaFE)
Wojciech Sroka,,
- Department of Economics and Food Economy
, Jaroslaw Mikolajczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Jaroslaw Mikolajczyk,,
-
Other language title versionsProdukcja zwierzęca na obszarach metropolitalnych – zmiany w skali i strukturze
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol22
No1
Pages270-278
Publication size in sheets13.9
Keywords in Polishobszar metropolitalny, lokalizacja produkcji, produkcja zwierzęca, gospodarstwo rolne
Keywords in Englishmetropolitan area, production location, livestock production, farm
Abstract in PolishGłównym celem badań była identyfikacja i ocena zmian w zakresie organizacji i skali produkcji zwierzęcej gospodarstw rolnych prowadzących swoją działalność w różnej odległości od rdzeni obszarów metropolitalnych (OM). Badaniami objęto podmioty specjalizujące się w produkcji zwierzęcej oraz gospodarstwa z produkcją mieszaną, prowadzące rachunkowość rolną w systemie FADN nieprzerwanie w latach 2004-2016. Z badań wynika, że w populacji gospodarstw towarowych prowadzących swoją działalność na obszarach graniczących z rdzeniami OM następuje wyraźne ograniczanie zarówno liczb stad, jak i skali produkcji zwierzęcej. Natomiast grupa gospodarstw zlokalizowanych poza obszarami metropolitalnymi charakteryzowała się relatywnie wysokim udziałem upraw trwałych i wysoką obsadą trzody chlewnej. Intensywność organizacji produkcji rolniczej wzrastała wraz z oddalaniem się od rdzeni obszarów metropolitalnych. Potwierdza to opisaną w teorii ekonomii koncepcję odwróconych kręgów Thȕnena, sformułowaną przez Sinclaira, zgodnie z którą wyniki produkcyjne i wydajność z jednostki powierzchni zwiększają się wraz z oddalaniem się od centrów miast. Przeprowadzone analizy potwierdzają generalny trend wycofywania się rolników funkcjonujących w pobliżu miast z produkcji zwierzęcej i wyraźną ekstensyfikację organizacji gospodarstw.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.7907
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197955&language=en
Languageen angielski
File
Produkcja zwierzęca na obszarach metropolitalnych – zmiany w skali i strukturze of 30-06-2020
542,27 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieResearch funded by the National Science Centre, Poland No.2016/21/D/HS4/00264.
LicencjaPdf dostępny na stronie wydawnictwa 30.06.2020
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?