Wpływ wybranych właściwości gleby na zawartość ołowiu w jęczmieniu jarym

Czesława Jasiewicz , Jacek Antonkiewicz , Marcin Zemanek

Abstract

Investigations were carried out on 104 samples of soil and spring barley collected in 4 communes of the Katowice province. The lead contents of soil and plant material were determined. It was found that 37 investigated soils were characterized by a natural lead content and 67 soils increased for consumption was exceeded in 92 samples. The calculated correlation coefficients shown a significant negative dependence of the lead content of soils on their pH, and a significant positive dependence of the lead, content of soils on the level of this element in plant material. A significant relationship between the lead content of grain and lead content of straw was observed.
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Marcin Zemanek
Marcin Zemanek,,
-
Other language title versionsEffect of some soil properties on the lead content of spring barley
Journal seriesZeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa , ISSN 0239-9342, (0 pkt)
Issue year1999
Vol349
No64
Pages165-170
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishBadanie objęto 104 próbki gleby i jęczmienia jarego zebrane w 4 gminach województwa katowickiego. Oznaczono zawartość ołowiu w glebie i w materiale roślinnym. Stwierdzono, że 37 badanych gleb charakteryzowało się naturalną zawartością ołowiu, a 67 gleb cechowała podwyższona jego zawartość. W 92 próbkach ziarna jęczmienia przekroczona została dopuszczalna zawartość ołowiu dla roślin przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Obliczone współczynniki korelacji wykazały ujemną istotną zależność pomiędzy zawartością ołowiu w glebach i odczynem gleb oraz dodatnią istotną zależność pomiędzy zawartością ołowiu w glebach i zawartością tego pierwiastka w materiale roślinnym. Stwierdzono ścisły związek pomiędzy zawartością ołowiu w ziarnie i zawartością tego metalu w słomie.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?