Effect of resveratrol on selected biochemical parameters in rats fed high fructose diet

Aneta Kopeć , Ewa Piątkowska

Abstract

Background. High consumption of food products rich in rapidly digested starch, saccharose, glucose and fructose, animal fat and low physical activity are the major risks of overweight, obesity and cardiovascular diseases. The aim of this study was to evaluate the effect of resveratrol on the activity of selected enzymes, heme oxygenase-1 (Hmox1) and glutathione reductase (Gsr) gene expression, as well as fatty acids composition in the visceral adipose tissue in rats fed a high fructose diet. Material and methods. Laboratory male Wistar rats (n = 30) were fed for four months with the high fructose diet (HF diet) (63% w/w) based on American Institute of Nutrition diet (AIN-93G diet). Group I was fed with the AIN-93G diet (NFC – negative control group), group II – high fructose diet (HF), group III – HF with 0.02% of resveratrol, group IV – high fructose with 0.04% of resveratrol and group V – high fructose with 0.06% of resveratrol. At the end of the experiment fasted rats were anaesthetized, blood and livers were collected and stored until analyses. Results. Concentration of glucose was signifi cantly increased in the blood of rats fed with the HF containing 0.02% and 0.06% of RSV in diets compared to animals fed with the HF diet. Activity of heme oxygenase-1 (HO-1) was signifi cantly lower in the serum of rats fed with the HF diet containing 0.06% RSV compared to the serum of rodents fed with the negative control diet and the HF diets. Gsr and Hmox1 gene expression was signifi cantly increased in livers of rodents fed with HF containing 0.04% RSV compared to the HF group. Conclusions. Resveratrol may protect from damage caused by high fructose intake in rats.
Author Aneta Kopeć (FoFT / DoHN)
Aneta Kopeć,,
- Department of Human Nutrition
, Ewa Piątkowska (FoFT / DoHN)
Ewa Piątkowska,,
- Department of Human Nutrition
Other language title versionsWpływ dodatku resweratrolu do diety wysokofruktozowej na wybrane parametry biochemiczne w organizmie szczurów doświadczalnych
Journal seriesACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, ISSN 1644-0730, (B 15 pkt)
Issue year2013
Vol12
No4
Pages395-402
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfruktoza, HO-1, ekspresja genów, resweratrol
Keywords in Englishfructose, HO-1, gene expression, rats, resveratrol
Abstract in PolishWstęp. Zbyt duże, przedłużające się w czasie, przespożycie produktów spożywczych obfi tujących w łatwostrawną skrobię, sacharozę, fruktozę i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, a równocześnie mała aktywność fi zyczna należą do głównych czynników ryzyka nadwagi, otyłości oraz chorób układu krążenia. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku resweratrolu (RSV) do diety wysokofrukozowej na aktywność wybranych enzymów, ekspresji genów hemowej oksygenazy-1 (Hmox1), reduktazy glutationowej (Gsr) oraz profi lu kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej trzewnej. Materiał i metody. Szczury stada Wistar, płci męskiej (n = 30), przez cztery miesiące były karmione dietą wysokofruktozową, przygotowaną na bazie diety AIN-93G. Grupa I była żywiona dietą AIN-93G (NFC – grupa kontrolna negatywna), grupa II – dietą wysokofruktozową (HF), grupa III, IV i V – dietą HF z dodatkiem resweratrolu odpowiednio w ilości 0,02%, 0,04% oraz 0,06%. Po czterech miesiącach doświadczenia zwierzęta zostały poddane eutanazji. Od szczurów pobrano krew w celu otrzymania surowicy, wątroby oraz tkankę tłuszczową trzewną. Pobrany materiał został zamrożony. Wyniki. Stężenie glukozy wzrosło istotnie w surowicy krwi szczurów karmionych dietą wysokofruktozową z dodatkiem RSV w ilości 0,02% oraz 0,06% w porównaniu ze zwierzętami żywionymi dietą wysokofruktozową. Aktywność hemowej oksygenazy-1 zmniejszyła się istotnie w surowicy krwi szczurów żywionych dietą wysokofruktozową z dodatkiem RSV w ilości 0,06% w porównaniu z surowicą krwi gryzoni żywionych dietą AIN-93G. Ekspresja genów Gsr i Hmox1 istotnie wzrosła w wątrobach szczurów żywionych dietą wysokofruktozową z dodatkiem RSV w ilości 0,04% w porównaniu ze zwierzętami karmionymi dietą wysokofruktozową. Wnioski. Resweratrol może zapobiegać niekorzystnym zmianom ocenianych parametrów biochemicznych w organizmach zwierząt żywionych dietą wysokofruktozową.
URL http://www.food.actapol.net/pub/7_4_2013.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/39
Languageen angielski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2016-09-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?