Effect of Soil Contamination with Heavy Metals on Element Contents in Silphium Perfoliatum (Silphium perfoliatum L.)

Jacek Antonkiewicz , Czesława Jasiewicz

Abstract

A significant effect of soil pollution levels on yielding of Silphium perfoliatum was determined. Depending on the treatment, the decrease in the top part yield ranged between I2.3% and 23.1% in comparison with the controI. The contents in the top parts of Silphium perfoliatum was increasing with the level of soiI pollution with heavy metals and ranged between 0.14-0.24 mg Cr; 27.38-84.93 mg Fe; 108.13-243.50 mg Mn. kg-I d.m.; 1.90-6.26 g Mg; 2.40-7.45 g Ca; 0.08-0.25 g Na; 1.83-12.12 g K; 0.49-1.19 g P . kg-I d.m.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsWpływ zanieczyszczonego środowiska glebowego na zawartość składników mineralnych w rożniku przerośniętym (Silphium perfoliatum L.)
Journal seriesChemia i Inżynieria Ekologiczna, ISSN 1231-7098, (KBN 2 pkt)
Issue year2003
Vol10
No3-4
Pages205-210
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrożnik przerośnięty; plon; zawartość; Cr; Fe; Mn; Mg; Ca; Na; K; P
Keywords in EnglishSilphium perfoliatum; yield; content; Cr; Fe; Mn; Mg; Ca; Na; K; P
Abstract in PolishRożnik przerośnięty (Silphium perfoliatum L) jest mało znaną w Polsce byliną należącą do rodziny I astrowatych (Asteraceae = Compositae). Ze względu na niewielkie wymagania glebowe oraz łatwą aklimatyzację Silphium perfoliatum może być polecany jako roślina pionierska przy rekultywacji terenów zdegradowanych. Gatunek ten uprawiany jest jako roślina ozdobna i pszczelarska. Z dotychczasowych badań wynika, że rożnik wytwarza dużo zielonej masy o znacznej zawartości białka i węglowodanów. Dlatego też może stanowić cenną roślinę paszową. Pozyskiwana biomasa rożnika na cele paszowe nie powinna zawierać szkodliwych składników. Stąd też podjęto badania mające na celu określenie stopnia akumulacji składników mineralnych w Silphium perfoliatum w zależności od poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Badania przeprowadzono w 2000r w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat doświadczenia obejmował 5 obiektów (każdy w czterech powtórzeniach): obiekt kontrolny (bez dodatku metali ciężkich) i 4 obiekty zawierające wzrastające dawki metali ciężkich. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi wynosił: Cd - 8 mg. kg-I, Pb - 120 mg. kg-I, Ni - 40 mg. kg-I, Cu - 80 mg. kg-I, Zn -400 I mg . kg-I s.m. gleby. Metale ciężkie zastosowano w formie wodnych roztworów soli: JCdSO4 . 8H2O, CUSO4 . 5H2O, NiSO4 . 7H2O, Pb(NO3h i ZnSO4 . 7H2O. Do doświadczenia wykorzystano glebę o składzie granulometrycznym pyłu ilastego. Okres wegetacji rożnika przerośniętego wynosił 129 dni. W czasie wegetacji rośliny podlewano wodą redestylowaną utrzymując wilgotność gleby na poziomie 60% maksymalnej pojemności wodnej. Po zebraniu roślin określono wielkość plonu. Następnie próbki roślin poddano mineralizacji na sucho w piecu muflowym w temp. 450°C. Zawartość Cr, Fe, Mn, Mg, Ca, Na i K oznaczono za pomocą spektrofotometru absorpcji atomowej (AAS) firmy Philips model PU 91O0X, a P metodą kolorymetryczną. Stwierdzono istotny wpływ zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na plonowanie rożnika przerośniętego. Plon części nadziemnych w zależności od obiektu wahał się od 12,3% do 23,1% w odniesieniu do kontroli. Zawartość badanych pierwiastków w częściach nadziemnych rożnika istotnie zależała od poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi i mieściła się w zakresie 0,1400,24 mg Cr; 27,38-84,93 mg Fe; 108,13-243,50 mg Mn [wzór], 1,90-6,26 g Mg; 2,40-7,45 g Ca; 0,08-0,25 g Na; 1,83-12,12 g K; 0,49-1,19 g P
Languageen angielski
Score (nominal)2
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?