Przestrzenne zróżnicowanie obrębów powiatu dąbrowskiego ze względu na wartość wskaźnika określającego natężenie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogową

Jarosław Taszakowski , Jarosław Janus

Abstract

The existence of areas without connection to the road network is one of the significant feature influencing the conducting of rational and profitable agricultural production. The difficulties in this range should include the lack of a direct connection with the network of public roads, low quality of existing roads, causing transport problems, and also impossibility of field access in the event of adverse weather conditions. Identification of areas where the phenomenon of lack of road network connection occurs with a lot of intensity, constitutes an essential element of the process of identifying areas which qualifies to implement the comprehensive land consolidation. High level of that areas indicator testifies of necessity of new road network organizing and associated with them the high financial expenses. The purpose of this article is to present the spatial differentiation of parts of Dąbrowski administrative district by the indicator determining the intensity of the areas without connection to the road network. This article presents the proposal of method for determination this indicator. Moreover it presents the result of the values determination of proposed indicator for one of the most agriculturally used district in Małopolska Province which is Dąbrowski administrative district. The analysis were made for all 80 cadastral districts.
Author Jarosław Taszakowski (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Taszakowski,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Jarosław Janus (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Janus,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsSpatial differentation of parts of Dąbrowski administrative district as refers to the value of the indicator determining the intensivity of the areas without connection to the road network
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol2
NoII
Pages63-73
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishscalenia gruntów, drogi transportu rolnego, działki bez dostępu do drogi
Keywords in English land consolidation, roads of the agricultural transport, plots without road access
Abstract in PolishWystępowanie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogową stanowi jedną ze znaczących cech wpływających na prowadzenie racjonalnej i dochodowej produkcji rolniczej. Do utrudnień w tym zakresie zaliczyć należy brak bezpośredniego połączenia z siecią dróg publicznych, niską jakość istniejących dróg powodującą trudności transportowe oraz niemożliwość dojazdu do pól uprawnych w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Identyfikacja obszarów gdzie zjawisko braku połączenia z siecią drogową występuje z dużym natężeniem, stanowi istotny element procesu identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia kompleksowych prac scaleniowych. Wysoki wskaźnik takich obszarów świadczy o konieczności urządzenia nowej sieci drogowej i związanych z tym wysokich nakładów finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania obrębów powiatu dąbrowskiego za pomocą wskaźnika określającego natężenie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogowa. W prezentowanym artykule zaproponowano metodę wyznaczenia tego wskaźnika oraz dokonano określenia jego wartości dla obszaru jednego z intensywnie użytkowanego rolniczo powiatu województwa małopolskiego. Badania przeprowadzono dla wszystkich 80 obrębów ewidencyjnych wchodzących w skład powiatu dąbrowskiego.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16967.htm?plik=1377
Internal identifierWIŚIG/2013/205
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?