Ocena zawartości niklu i manganu w mieszaninie osadu ściekowego z różnymi materiałami organicznymi po przekształceniu termicznym i biologicznym

Monika Mierzwa-Hersztek , Krzysztof Gondek , Kalina Orłowska , Małgorzata Koncewicz-Baran

Abstract

The fertilizing value of sewage sludge depends not only on its chemical composition, but also on structure-forming components which are added to converted mass in order to improve its physical properties. The methods applied for sewage sludge do not guarantee removal of the conMonika Mierzwa, Krzysztof Gondek, Kalina Orłowska, Małgorzata Koncewicz-Baran 210 tained trace elements, and for this reason there exists a need for monitoring of the quality of the resultant materials. The aim of the study was to deter-mine the content of organic matter as well as nickel and manganese in bio-logically and thermally transformed sludge. The obtained results showed, that processes of biological and thermal transformation of mixtures led to a reduction in organic matter content. The addition of structure-forming components to sewage sludge caused a dilution effect of the examined trace elements.
Author Monika Mierzwa-Hersztek (FoAaE / DoAaECh)
Monika Mierzwa-Hersztek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Krzysztof Gondek (FoAE / DoAaECh)
Krzysztof Gondek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Kalina Orłowska (FoAE / DoAaECh)
Kalina Orłowska,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Małgorzata Koncewicz-Baran (FoAaE / DoAaECh)
Małgorzata Koncewicz-Baran,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsAssessment Of Nickel And Manganese Content In Sewage Sludge Mixed With Different Organic Materials Converted Thermally And Biologically
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages209-216
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishosad ściekowy, przekształcenie biologiczne, przekształcenie termiczne
Keywords in Englishsewage sludge, biological transformation, thermal transformation
Abstract in PolishWartość nawozowa osadów ściekowych jest uwarunkowana sposobem przekształcenia oraz rodzajem dodawanych materiałów w celu poprawy ich właściwości fizycznych. Stosowane metody przeróbki osadów ściekowych nie zapewniają jednak usunięcia zawartych w nich pierwiast-ków śladowych i z tego względu istnieje konieczność monitorowania jakości uzyskanych materiałów. Celem pracy była ocena zawartości niklu i manganu w osadzie ściekowym oraz mieszaninach osadu z różnymi materiałami or-ganicznymi, przekształconych biologicznie i termicznie. Na podstawie uzy-skanych wyników stwierdzono, że w wyniku przekształcenia biologicznego i termicznego mieszanin nastąpiło zmniejszenie zawartości materii orga-nicznej. Dodatek komponentów strukturotwórczych do osadu ściekowego spowodował efekt rozcieńczenia zawartości oznaczanych pierwiastków śladowych. Oznaczona zawartość niklu i manganu w badanych materiałach przekształconych termicznie i biologicznie nie wyklucza ich wykorzystania do celów rolniczych i rekultywacyjnych
URL http://www.researchgate.net/publication/277131744_OCENA_ZAWARTOCi_NiKlu_i_MANGANu_W_MiSZANiNiE_OSAdu_CiEKOWEGO_Z_RNYMi_MATERiAAMi_ORGANiCZNYMi_PO_PRZEKSZTACENiu_TERMiCZNYM_i_BiOlOGiCZNYM_ASSESSMENT_OF_NICKEL_AND_MANGANESE_CONTENT_IN_SEWAGE_SLUDGE_MIXED_WITH_DIFFERENT_ORGANIC_MATERIALS_CONVERTED_THERMALLY_AND_BIOLOGICALLY
Internal identifierWRE/2013/75
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?