Zamulenie jako czynnik ograniczający zasoby wodne zbiorników małej retencji

Bogusław Michalec , Tomasz Koniarz , Marek Tarnawski

Abstract

The management of water resources in small water reservoirs has to be based on hydrological information as well as information obtained from exploitation of hydrotechnical objects. The information concerning silting and sediment distribution is important to both the water reservoir and the hydrotechnical objects, including the way they work and are utilized. The measurements of silting were carried out in two reservoirs: Cierpisz on the Tuszymka river and Brzóza Królewska on the Tarlaka stream. The results of silting measurements presented in the paper, enabled the attempt to evaluate the applicability of Christofano, Orth-Šamov and Rooseboom-Annandale methods and to develop silting forecasts. Based on the calculated forecast it was demonstrated that the capacity of Cierpisz and Brzóza Królewska reservoirs will be reduced by 50% after 40 and 110 years, respectively. It was found that the Christofano method enables only the identification of a general trend of sediment deposition in a small reservoir and the discrepancies between results exclude the application of the Orth-Shamov method. It has been demonstrated that it is possible to apply the Roseboom–Annadale method to forecast the sediment distribution in small reservoirs, but additional research is required to define the conditions of its application. The measurements of silting were carried out in two reservoirs: Cierpisz on the Tuszymka river and Brzóza Królewska on the Tarlaka stream. This reservoir is characterized by agricultural character of the river basin.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Tomasz Koniarz (UAK)
Tomasz Koniarz,,
- University of Agriculture in Krakow
, Marek Tarnawski (FoEEaLS / DoHEaG)
Marek Tarnawski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsSiltation as a limiting factor water resources small water reservoirs
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, [Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska], ISSN 2300-5130, [2300-8903], (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol30
No60 (3)
Pages129-142
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzasoby wodne, zbiornik małej retencji, osad denny, rozmieszczenie osadów, zamulenie
Keywords in Englishwater resources, small retention reservoirs, bottom sediment, sediment distribution, siltation
Abstract in PolishZarządzanie zasobami wodnymi w małych zlewniach opierać się musi na informacjach hydrologicznych a także eksploatacyjnych obiektów hydrotechnicznych. Informacja o stanie zamulenia zbiorników wodnych a często i rozmieszczenia osadów w ich czaszy jest istotna dla właściwego funkcjonowania obiektów. Pomiarami zamulenia objęto dwa zbiorniki: zbiornik Cierpisz, na rzece Tuszymce i zbiornik Brzóza Królewska na potoku Tarlaka. Obydwa zbiorniki zlokalizowane są w małych zlewniach rolniczych. Przedstawione w pracy wyniki pomiarów zamulania, umożliwiły podjęcie próby oceny zastosowania metod Christofano, Ortha-Šamova i Rooseboom-Annandale i opracowania prognozy zamulania. Obliczona na podstawie przeprowadzonych pomiarów objętość sedymentu zdeponowana w zbiorniku wodnym Cierpisz w latach 2009 i 2011 wynosiła odpowiednio 8,75 i 9,47 tys. m3, a w zbiorniku Brzóza Królewska w latach 2010 i 2012 jest odpowiednio równa 3,36 i 3,55 tys. m3. Przyrost odkładów między pomiarami w zbiornikach wyniósł 2,1% w Cierpiszu i 0,35% w Brzózie Królewskiej. Obliczona prognoza wykazała zmniejszenie pojemności zbiorników Cierpisz i Brzóza Królewska o 50% co nastąpi odpowiednio po upływie 40 i 110 lat. Stwierdzono, że metoda Christofano umożliwia jedynie określenie ogólnego trendu rozmieszczenia rumowiska w małym zbiorniku wodnym, a rozbieżności wyników wykluczają stosowanie metody Ortha-Shamova. Wykazano, że istnieje możliwość zastosowania metody Roseboom–Annadale’a do prognozowania rozmieszczenia osadów w małych zbiornikach wodnych, lecz określenie warunków jej stosowania wymaga dodatkowych badań.
DOIDOI:10.7862/rb.2013.43
URL http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/54
Internal identifierWIŚIG/2013/60
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?