Socio-economic and environmental determinants of sustainable development of rural communes in Malopolska province

Łukasz Paluch , Wojciech Sroka

Abstract

Disproportions of economic, social and environmental in the development of rural areas occur at every level of an administrative division of a country. These disproportions are applicable to the actions which are and should be taken not only to better the economic situation of rural areas, but to increase the standard of living for the villagers as well. The aim of this article is both to identify and to evaluate the infl uence of factors which characterize the level of socio-economic development of environmental sustainability of rural communes in Małopolska Province. Analyses are based on multiple regression model which represents the approach used by Classical Statistics Analysis (enables the observation of the correlation between multi dimensional structures). Research embraces 125 rural communes, with the exception of urban and urban-rural communes, in Małopolska Province. The conducted researches demonstrate that factors of economic nature, particularly the size of own incomes of a commune and means of EU project fi nancing, exert the most powerful infl uence on the level of environmental sustainability of the researched rural communes.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Wojciech Sroka
Wojciech Sroka,,
-
Other language title versionsSpołeczno-gospodarcze i środowiskowe determinanty zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages65-76
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, unitaryzacja zerowana, regresja wieloraka, dochody własne, gminy wiejskie, województwo małopolskie
Keywords in Englishsocioeconomic determinant, social development, environmental development, economic development, environmental determinant, sustainable development, rural development, rural commune, Malopolska Province
Abstract in PolishDysproporcje poziomu rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu jego trzech wymiarów, tj. gospodarczego, społecznego i środowiskowego występują na każdym szczeblu podziału administracyjnego kraju. Dotyczą one m.in. zakresu działań jakie są i powinny być podejmowane w celu poprawy sytuacji gospodarczej obszarów wiejskich oraz jakości życia mieszkańców wsi, przy zachowaniu racjonalności wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego. Celem opracowania jest więc próba identyfi kacji oraz oceny wpływu czynników charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na zrównoważenie środowiskowe gmin wiejskich województwa małopolskiego. Do przeprowadzenia analiz posłużyła metoda regresji wielorakiej reprezentująca podejście oparte na metodzie klasycznej analizy statystycznej (z ang. Classical Statistics Analysis), pozwalającej na obserwację zależności struktur wielowymiarowych. Badaniami objęto 125 gmin województwa małopolskiego o statusie wiejskim. Uzyskane wyniki wykazały, że największy wpływ na poziom zrównoważenia rozwoju badanych gmin wiejskich w wymiarze środowiskowym mają głównie czynniki natury ekonomicznej, w tym szczególnie wielkość ich dochodów własnych oraz rozmiar środków pozyskanych na fi nansowanie projektów UE.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-86709c3e-64bc-4566-8934-cb86ca454b72
Internal identifierWRE/2013/99
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-03-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?