Sylvicultural procedures in headwater areas and in the neighbourhood of watercourses as exemplified by the Skrzyczne massif

Stanisław Małek , Józef Barszcz , Majsterkiewicz Krzysztof

Abstract

Wielkopowierzchniowy rozpad świerczyn w Beskidach powoduje powstawanie znacznych powierzchni do odnawiania i do przebudowy drzewostanów opierających się jeszcze temu zjawisku (Małek i in. 2012). Ogrom związanych z tym prac nie pozwala praktyce na nadążenie w tym względzie za postępującą destrukcją lasu, zwłaszcza w wyższych położeniach n.p.m., gdzie jest zbyt mało naturalnych odnowień. Ponadto ich skład ogranicza się do świerka, któremu miejscami towarzyszy buk i niekiedy jodła a pozostałe gatunki mają znikomy udział (Barszcz i Małek 2003). Pomocny w rozwiązywaniu tego problemu może być sposób odnowienia takich powierzchni i zakładania upraw podokapowych zaproponowanych przez autorów opracowania z 2005 roku (Barszcz i Małek 2005a i b), polegający na mozaikowym wieloetapowym prowadzeniu tych prac, rozpoczynając je od powierzchni dających największe szanse udatności i wykorzystując przy tym istniejące samosiewy (Barszcz i Małek 2005a i b). Do takich powierzchni należą niewątpliwie siedliska o lepszym bilansie wodnym, tj. siedliska wilgotne (wyróżnione – w przypadku większych powierzchni – przez urządzanie lasu w postaci wilgotnych siedliskowych typów lasu). Celem pracy jest przedstawienie propozycji zagospodarowania cieków wodnych i obszarów źródliskowych w rejonie masywu Skrzycznego, gdzie spośród odwadniających go potoków wybrano dwa, reprezentującymi swoimi zlewniami południowe (potok Malinowski) i północne (potok Roztoka Czyrna) zbocza tego masywu. Prace wykonywane w sierpniu 2012 roku polegały na konfrontacji dostępnych map hydrologicznych ze stanem faktycznym w terenie, identyfikacji źródeł i cieków oraz przebiegu ich koryt w celu aktualizacji danych, ocenę wybranych parametrów tych ceików: wcięcie i szerokość koryta, spadek zboczy, wielkość przepływu wody dla w charakterystycznych punktach diagnostycznych w poszczególnych piętrach klimatyczno-roślinnych (regiel górny, regiel środkowy i regiel dolny). Wokół źródeł oraz cieków opisywano drzewostan w zakresie: składu gatunkowego, zwarcia, występowania i składu odnowień, w odniesieniu do zaleceń zagospodarowania lasu. W celu aktualizacji istniejących w bazach SILP-u Leśnych Map Numerycznych (LMN), na mapach tych zaznaczono: aktualny przebieg cieków z zaznaczeniem ich charakteru (stały lub okresowy) z podziałem na istniejące i dorysowane na tle podziału powierzchniowego lasu, warstwic, ważniejszych dróg oraz pięter klimatyczno-roślinnych i siedliskowych typów lasu. Obliczono również sumaryczną długość cieków, powierzchnie zlewni oraz powierzchnie wzdłuż ich koryt przyjmując zmienne odległości od koryt zależnie od pięter klimatyczno-roślinnych i wielkości nachylenia zboczy: w reglu górnym 5 m, reglu środkowym 10 m, reglu dolnym 20 m po obu stronach koryta a w obszarze źródliskowym w promieniu 10 m od źródła. Konkretne zalecenia hodowlane dla obszarów źródliskowych i w sąsiedztwie cieków opisano dla każdego piętra klimatyczno-roślinnego.
Author Stanisław Małek (FoF / DoFE)
Stanisław Małek,,
- Department of Forest Ecology
, Józef Barszcz (FoF / DoFE)
Józef Barszcz,,
- Department of Forest Ecology
, Majsterkiewicz Krzysztof
Majsterkiewicz Krzysztof,,
-
Other language title versionsZasady postępowania hodowlanego na obszarach źródliskowych i w sąsiedztwie cieków wodnych na przykładzie masywu Skrzycznego
Pages57-57
Publication size in sheets0.3
Book Pierzgalski Edward, Janek Magdalena (eds.): Woda w środowisku leśnym : IV Międzynarodowa Konferencja "Las i woda" : abstrakty, 2013, Instytut Badawczy Leśnictwa, ISBN 978-83-62830-26-8, 80 p.
Internal identifierWL/17/7
Languageen angielski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourceconferenceIndex
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThe present research was funded by Grant No. NSC – 2011/01/B/NZ9/04615 – The impact of deforestation caused by the ecological disaster on spatial variation and changes in the chemistry of spring water and surface water in the Silesian Beskid and Contract Research No. BZ 637/KEkL/2012-2013, ordered by the General Directorate of the State Forests in Warsaw, contract No. ED-2717/19/12 - Improving the methods of rebuilding of endangered spruce forests in the Beskid Mts: Silesian and Żywiecki, on the basis of forest management that is close to nature and increased biodiversity
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?