Treatment of high strength domestic sewage on filters filled with polyurethane foam with addition of effective microorganisms

Krzysztof Chmielowski , Jan Pawełek , Ewa Dacewicz

Abstract

The study discusses an experimental method for treatment of high strength domestic sewage on biofi lters fi lled with polyurethane (PUR) waste in the form of trims of upholstery foam. We determined eff ectiveness of two biological preparations containing eff ective microorganisms in elimination of organic and biogenic compounds, indicator bacteria and total suspended solids from the sewage pretreated in a septic tank. After four months of work under a hydraulic loading of 76.4 mm∙d-1 we found the fi lter with 60 cm foam layer to be the most effi cient in the elimination of BOD5 , CODCr, NH4 + -N and coliform bacteria. An average reduction in these pollutants reached 79.4%, 67.8%, 58.0% and 88.0%, respectively. Vertical fi lters fi lled with trims of upholstery foam and supplied with eff ective microorganisms ensured favorable conditions for development of heterotrophic and nitrifying bacteria without any need for additional aeration.
Author Krzysztof Chmielowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Krzysztof Chmielowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Jan Pawełek (FoEEaLS / DoSEaWM)
Jan Pawełek,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Ewa Dacewicz (FoEEaLS / DoSEaWM)
Ewa Dacewicz,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsOczyszczanie stężonych ścieków bytowych na filtrach wypełnionych pianką poliuretanową z dodatkiem efektywnych mikroorganizmów
Journal seriesArchives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, e-ISSN 2083-4810, [0324-8461], (N/A 100 pkt)
Issue year2020
Vol46
No1
Pages21-32
Publication size in sheets0.55
Keywords in English eff ective microorganisms, fi ltration, polyurethane foam PUR, waste treatment
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishW artykule poddano analizie możliwość zastosowania odpadów z tworzyw sztucznych w postaci gąbek poliuretanowych do bezpośredniego oczyszczania ścieków bytowych po osadniku wstępnym. Przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieków bytowych z użyciem efektywnych mikroorganizmów immobilizowanych na gąbkach poliuretanowych. Oceniono sprawność usuwania ze ścieków wstępnie oczyszczonych związków organicznych, związków biogennych, zawiesiny ogólnej oraz bakterii wskaźnikowych przy obciążeniu hydraulicznym 76,4 mm·d-1 porównując dwa etapy pracy biofi ltrów. Jako fi ltry eksperymentalne badano w skali półtechnicznej modele wycinkowe fi ltra o przepływie pionowym. Model badawczy składał się z trzech jednakowych kolumn wykonanych z PVC o średnicy 10 cm i wysokości 100 cm. Wypełnienie kolumn stanowiły ścinki gąbek o miąższości 60 cm. Na dnie każdej warstwy fi ltracyjnej znajdował się ruszt podtrzymujący złoże. Kolumna G1 z wypełnieniem z gąbek bez dodatkowej immobilizacji efektywnych mikroorganizmów okazała się najbardziej efektywna w procesie redukcji BZT5 , ChZTCr, N-NH4 + oraz bakterii coli. Średnie zmniejszenie tych zanieczyszczeń w czasie trzymiesięcznego cyklu badań przy obciążeniu hydraulicznym 76,4 mm·d-1 wyniosło odpowiednio 80,6%, 43,7%, 60,0% oraz 88,0%. Równie efektywna pod względem usuwania ChZTCr okazała się kolumna z wypełnieniem, na którym zaimmobilizowano mikroorganizmy wchodzące w skład biopreparatu EM2. Użycie odpadów z pianki poliuretanowej w postaci ścinków gąbek tapicerskich, polegające na ich wykorzystaniu w układzie osadnik gnilny/pośredni – biofi ltr o przepływie pionowym, okazało się skutecznym sposobem bezpośredniego oczyszczania ścieków. Ta nieskomplikowana, łatwa do sterowania oraz ekonomiczna ze względu na brak potrzeby dodatkowego napowietrzania technologia w porównaniu do większości istniejących systemów tlenowych wydaje się być interesującym rozwiązaniem biologicznego oczyszczania ścieków bytowych.
DOIDOI:10.24425/aep.2020.132522
URL https://journals.pan.pl/dlibra/publication/132522/edition/115788/content
Languageen angielski
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.011; WoS Impact Factor: 2018 = 1.689 (2) - 2018=1.394 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?