Relation between properties of humus horizon and oak participation in a Scots pine stands

Ewa Błońska , Jarosław Lasota , Kazimierz Januszek

Abstract

The aim of this study is to show the influence of oak admixtures in Scots pine stands on the properties of the surface humus accumulation horizons in forest soils formed of poor sandy parent material. In addition, differences in the floristic composition, shaping in pine stands of varying oak admixtures was analyzed. The study involved 30 plots which were located in the forest districts in the Polish lowlands. The selected areas were characterized by similar parent material. Three groups of study area (10 plots each) were specified: 1) group consisted of pine stands with no added species, 2) group consisted of pine with 10.20% share of oak, 3) group consisted of pine stands with single oak in the species composition. The positive impact of the admixture of oak in pine stands results in an increase in soil microbial activity. More favorable bio-physico-chemical properties of humus layers in stands supplemented with an admixture of oak are reflected in the greater abundance of forest undergrowth.
Author Ewa Błońska (FoF / DoFSS)
Ewa Błońska,,
- Department of Forest Soil Science
, Jarosław Lasota (FoF / DoFSS)
Jarosław Lasota,,
- Department of Forest Soil Science
, Kazimierz Januszek (FoF / IoEaS)
Kazimierz Januszek,,
- Institute of Forest Ecology and Silviculture
Other language title versionsRelacje pomiędzy właściwościami poziomu próchnicznego a udziałem dębu w drzewostanach sosnowych
Journal seriesSoil Science Annual, ISSN 2300-4967, e-ISSN 2300-4975, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol64
No3
Pages82-87
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwłaściwości gleb leśnych, skład gatunkowy drzewostanu
Keywords in Englishproperties of forest soils, tree species composition
ASJC Classification1111 Soil Science
Abstract in PolishCelem pracy jest ukazanie wpływu domieszki dębu na właściwości pow ierzchniowych poziomów akumulacji próch- nicy gleb leśnych, wytworzonych z ubogich, piaszczystych utworów geologicznych. Dodatkowo analizowano różnice w składzie florystycznym runa, które kształtuje się pod drzewostanami sosnowy mi z różnym udziałem dębu. Do badań wytypowano 30 po- wierzchni, które były zlokalizowane w nadleśnictwach na terenie Polski niżowej. Wytypowane powierzchnie cechowały się podob- nym podłożem geologicznym. Badania dotyczyły drzewostanów sosnowych z różny m udziałem gatunków domieszkowych. Wyod- rębniono trzy' grupy powierzchni (po 10 powierzchni każda). Pierwszą grupę stanowiły lite drzewostany sosnowe bez gatunków domieszkowych, drugą grupę stanowiły drzewostany sosnowe z 10-20% udziałem dębu. Ostatnią trzecią grupę stanowiły drzewo- stany sosnowe z pojedynczą domieszką dębu w składzie gatunkowym. Pozytywne oddziaływanie dębu, jako domieszki w drzewosta- nach sosnowych skutkuje wzrostem aktywności mikrobiologicznej gleby. Korzystniejsze parametry bio-fizykochemiczne. pozio- mów próchnicznych w drzewostanach wzbogaconych o domieszkę dębu. znajdują odzwierciedlenie w większym bogactwie roślin- ności runa.
DOIDOI:10.2478/ssa-2013-0016
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ssa.2013.64.issue-3/ssa-2013-0016/ssa-2013-0016.pdf
Internal identifierWL/P/9/2013; WL/3/4
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2016-05-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?