Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w filtrach piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego

Ewa Wąsik , Krzysztof Chmielowski

Abstract

The article presents an assessment of the effectiveness of municipal wastewater treatment using sand filters of vertical flow with granular activated carbon. Research of organic compounds, nitrogen compounds and total suspension removal were performed under increasing hydraulic loading rates. It was found that the treatment of domestic sewage in a multi-layer sand filter with granular activated carbon ensured the quality of the filtrate for hydraulic loading rates 43 mm·d-1 and 88 mm·d-1. Due to the changing conditions within the layers observed large fluctuations reduce the effectiveness of BOD5 (6- 99% ), ChZTCr (31 - 90% ) and total suspension (55 -95%). Tthe effectiveness of removing organic compounds, nitrogen compounds and total suspension was determined. It was shown that the single-layer granular activated carbon filter was adequate to establish in the interior of the optimal conditions for the development of both heterotrophic bacteria and nitrifying bacteria. For 3 month cycle mean effectiveness of BOD5, CODCr and total suspension was respectively 98%, 97% and 87%.
Author Ewa Wąsik (FoEEaLS / DoSEaWM)
Ewa Wąsik,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Krzysztof Chmielowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Krzysztof Chmielowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsThe effectiveness of domestic wastewater treatment in sand filters vertical flow of granual activated carbon addition
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol1
No3
Pages7-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishskuteczność oczyszczania, filtr piaskowy o przepływie pionowym, węgiel aktywny
Keywords in Englishthe effectiveness of treatment, sand filter for vertical flow, activated carbon
Abstract in PolishW artykule przedstawiono ocenę skuteczności oczyszczania ścieków bytowych z zastosowaniem filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego. Badania efektywności usuwania związków organicznych, związków azotowych oraz zawiesiny ogólnej wykonywano w warunkach zwiększającego się obciążenia hydraulicznego. Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków bytowych w wielowarstwowym filtrze piaskowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego zapewniło odpowiednią jakość filtratu dla obciążenia hydraulicznego wynoszącego 43 mm·d-1 oraz 88 mm·d-1. Ze względu na zmienne warunki panujące wewnątrz poszczególnych warstw złoża, zaobserwowano duże wahania skuteczności zmniejszenia BZT5 (6- 99%), ChZTCr (31- 90%) oraz zawiesiny ogólnej (55- 95%). Wykazano, że jednowarstwowy filtr wypełniony ziarnistym węglem aktywnym był najbardziej odpowiedni do stworzenia w jego wnętrzu korzystnych warunków dla rozwoju zarówno bakterii heterotroficznych, jak i bakterii nitryfikacyjnych. Podczas trzymiesięcznego cyklu oczyszczania ścieków bytowych średnia skuteczność zmniejszania BZT5, ChZTCr oraz zawiesiny ogólnej wyniosła odpowiednio 98%, 97% oraz 87%.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-73d891a0-4c05-4ce6-ae90-c70b0e8d4653/c/017.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/13
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-06-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?