Applicability of physico-chemical parameters of honey for identification of the botanical origin

Stanisław Kowalski , Marcin Łukasiewicz , Wiktor Berski

Abstract

Background. Efforts are being made to apply physicochemical parameters analysis in the identifi cation of varietal honeys. With many variables describing a given population, it is feasible to differentiate between basing on principal component analysis (PCA). The aim of this study was to investigate selected physicochemical quality characteristics of nectar honey, with particular emphasis paid to carbohydrate composition, and to determine its applicability in identifying the variety of fl oral honey. Material and methods. The experimental materials were samples of commercial honey available at retail in Krakow in 2005-2007 period. The following analyses were performed: water content by the refractometric method, sugars content according to Luff-Schoorl, content of sugars using HPLC, electrical conductivity, specifi c rotation, and acidity of honey. Results. Application of HPL C allowed the precise qualitative identifi cation of sugars, which was impossible to be determined by Luff-Schoorl method. The obtained results were analysed using principal component analysis (PCA). Conclusions. Based on the obtained results and performing the statistical analysis, it was found that the relationship between specifi c rotation and the total acidity can be used to distinguish buckwheat honeys from other analysed varieties. Moreover, it was demonstrated that the relationship between the specifi c rotation and maltose content can be used to distinguish between acacia honeys vs. buckwheat and lime honeys.
Author Stanisław Kowalski (FoFT / DoToC)
Stanisław Kowalski,,
- Department of Technology of Carbohydrates
, Marcin Łukasiewicz (FoFT / DoToC)
Marcin Łukasiewicz,,
- Department of Technology of Carbohydrates
, Wiktor Berski (FoFT / DoToC)
Wiktor Berski,,
- Department of Technology of Carbohydrates
Other language title versionsMożliwość zastosowania wyników analiz parametrów fizykochemicznych miodów do identyfikacji odmianowej
Journal seriesACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, ISSN 1644-0730, (B 15 pkt)
Issue year2013
No12 (1)
Pages51-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiód, chromatografia, analiza głównych składowych
Keywords in Englishhoney, chromatography, principal component analysis
Abstract in PolishWstęp. Czynione są starania, aby zastosować wyniki analiz fi zykochemicznych analizy do identyfi kacji miodów odmianowych. Jednym ze sposobów, umożliwiających wykorzystanie wielu zmiennych opisujących daną populację, jest rozróżnienie na podstawie analizy głównych składowych (PCA). Celem pracy było zbadanie wybranych fi zykochemicznych cech jakościowych miodów nektarowych, ze szczególnym uwzględnieniem składu węglowodanowego, oraz określenie ich przydatności w identyfi kacji odmianowej miodów nektarowych. Materiałem doświadczalnym były próbki miodów, dostępne w handlu detalicznym na terenie Krakowa, z lat 2005, 2007 z pasiek z terenów południowej Polski. Materiał i metody. W analizowanych produktach oznaczono: zawartość wody metodą refraktometryczną, zawartość cukrów metodą Luffa-Schoorla, zawartość cukrów metodą chromatografi czną, przewodność elektryczną, skręcalność właściwą oraz kwasowość miodu. Badanie za pomocą chromatografu Knauer pozwoliło na dokładną identyfi kację jakościową cukrów, niemożliwą do przeprowadzenia w metodzie Luffa-Schoorla. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, wykorzystując analizę głównych składowych (PCA). Wnioski. W wyniku powiązania skręcalności właściwej z kwasowością całkowitą i skręcalności właściwej z zawartością maltozy oddzielono miody gryczane i akacjowe od pozostałych odmian.
URL http://www.food.actapol.net/pub/5_1_2013.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/69
Languageen angielski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2016-05-26)
Additional fields
FinansowanieThis work was financially supported as scientific project N312441237.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?