Wpływ wieku niosek i warunków przechowywania na jakość jaj kur rasy czubatka polska

Małgorzata Gumułka , Krzysztof Andres , Józefa Krawczyk , Jolanta Calik , Ewelina Węsierska , Katarzyna Niemczyńska

Abstract

The objective of the research study was to evaluate the effect of the age of hens and storage conditions on the selected physical, physical-chemical and microbiological parameters of eggs from the Polish Crested hen breed. The birds were kept on litter with access to runs. To feed the hens, an ad libitum standard mixture for laying hens was applied. The eggs were collected in the 33rd, 43rd and 55th week of age of the hens and divided into 3 groups. Group I consisted of the eggs evaluated on the second day after laying. The eggs from groups II and III consisted of eggs stored for 28 days, respectively, at temperatures between 4 and 5 ºC and RH 50 - 60 % (refrigerator) and between 14 and 16 ºC and RH 45 - 55 %. Between groups I and III there were found large differences in the parameter to indicate the progress of the egg aging process (increase in the egg yolk weight, decrease in the value of Haugh's units, mass and height of albumen, albumen and yolk alkalization). The migration of water to egg yolk and the egg weight reduction resulting from its successive evaporation caused the amounts of protein, fat, ash and chloride to increase; they also impacted water activity and yolk colour. The strength of eggshell (crush-resistance of eggshell) was dependent on the age of hens. The shells of the youngest layers were characterized by the best parameters. The yolks in the eggs from 55-week old hens were less yellow and the saturation of their yellow colour was lower compared to the yolks in the eggs obtained from 33- and 43-week-old birds. In the content of the eggs from the layers of all ages, there were detected no pathogenic enteric bacilli and coagulase- positive staphylococci, nor Staphylococcus aureus; this fact confirmed that the breeding and technological procedures were properly and in the correct order applied and that the natural barriers were maintained to protect the eggs during storage under the thermal conditions analysed.
Author Małgorzata Gumułka (FoAS / IoAS)
Małgorzata Gumułka,,
- Institute of Animal Science
, Krzysztof Andres (FoAS / IoAS)
Krzysztof Andres,,
- Institute of Animal Science
, Józefa Krawczyk
Józefa Krawczyk,,
-
, Jolanta Calik
Jolanta Calik,,
-
, Ewelina Węsierska (FoFT / DoAPT)
Ewelina Węsierska,,
- Department of Animal Product Technology
, Katarzyna Niemczyńska
Katarzyna Niemczyńska,,
-
Other language title versionsEffect of age of hens and storage conditions on quality of eggs from Polish Crested hen breed
Journal seriesŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, [ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość], ISSN 1425-6959, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol26
No2 (119)
Pages83-94
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishczubatka polska, wiek niosek, przechowywanie jaj, jakość jaj
Keywords in EnglishPolish Crested hen, age of hens, egg storage, quality of eggs
ASJC Classification1106 Food Science; 2209 Industrial and Manufacturing Engineering
Abstract in PolishCelem pracy była ocena wpływu wieku niosek i warunków przechowywania jaj na wybrane cechy fizyczne, fizykochemiczne oraz parametry mikrobiologiczne jaj kur rasy czubatka polska. Ptaki utrzymywano na ściółce z dostępem do wybiegu. W żywieniu stosowano ad libitum standardową mieszankę dla niosek. Jaja do analiz pobrano w 33., 43. i 55. tygodniu życia niosek i podzielono na 3 grupy. Grupę I stanowiły jaja poddane ocenie w drugim dniu po zniesieniu. Grupy II oraz III stanowiły jaja przechowywane przez 28 dni, odpowiednio w warunkach chłodniczych, w temp. 4 - 5 ºC i RH 50 - 60 % oraz w temp. 14 - 16 ºC i RH 45 - 55 %. Największe różnice wartości parametrów wskazujących na postęp procesu starzenia jaj (zwiększenie masy żółtka, zmniejszenie wartości jednostek Haugha, masy i wysokości białka, alkalizacja białka i żółtka) zaobserwowano pomiędzy grupami I oraz III. Migracja wody do żółtka oraz zmniejszenie masy jaj na skutek jej sukcesywnego odparowywania wpłynęły na wzrost udziału białka, tłuszczu, związków mineralnych w postaci popiołu, chlorków oraz aktywność wody i barwę żółtka. Odporność skorup na zgniecenie była uzależniona od wieku niosek. Najlepszymi parametrami charakteryzowały się skorupy młodych niosek. Żółtka ptaków 55-tygodniowych charakteryzowały się mniejszym udziałem barwy żółtej oraz mniejszym jej nasyceniem niż te pozyskane od ptaków 33- oraz 43- tygodniowych. W treści jaj wszystkich grup wiekowych niosek nie wykryto obecności patogennych pałeczek jelitowych oraz gronkowców koagulazo-dodatnich, w tym Staphylococcus aureus, co wskazuje na prawidłowy przebieg czynności hodowlano-technologicznych oraz utrzymanie naturalnych barier chroniących treść jaj w okresie przechowywania w analizowanych warunkach termicznych.
DOIDOI:10.15193/zntj/2019/119/287
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.212; WoS Impact Factor: 2013 = 0.311 (2) - 2013=0.295 (5)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez MNiSW na działalność statutową - DS 3264/ZHTChiDI/2018 i DS-3705/1/KPPZ/2018
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?