Use of phytotoxkitTM test in assessment of toxicity of soils polluted with zinc

Agnieszka Baran , Czesława Jasiewicz

Abstract

The investigations aimed to determine a possible application of PhytotoxkitTM biotest for the assessment of soil polluted with heavy metals. The test bases on estimation of germination and early growth inhibition of three plants: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum and Sinapis alba. The experiment used two soil weakly loamy sand (light soil), silt clay (heavy soil) and sand, and four levels of zinc: Zn0 - 0 mg (control), Zn1 - 50 mg, Zn2 - 250 mg, Zn3 - 750 mg . kg-1 dry soil. The parameter of root growth of the test plants was more sensitive than the parameter of seed germination. In light soil, a significant reduction in the length of the roots of plants were found at a dose of 250 mg Zn kg-1 (Sinapis alba) and 750 mg (Lepidium sativum, Sorghum saccharatum) in heavy soil at a dose of 750 mg . kg-1 and sand already at a dose of 50 mg Zn kg-1. Sinapis alba (in the sand and light soil) and Sorghum saccharatum (in the heavy soil) were the most sensitive plants to soil pollution with zinc. Among the tested plants Lepidium sativum was the most resistant to phytotoxic effect of zinc. Phytotoxkit is a good method to evaluate the toxicity of soil contaminated with zinc, and can be a valuable addition to the physico-chemical methods.
Author Agnieszka Baran (FoAaE / DoAaECh)
Agnieszka Baran,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsZastosowanie testu PhytotoxkitTM w ocenie toksyczności gleb zanieczyszczonych cynkiem
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu -Rolnictwo, ISSN 1897-2098, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol107
No596
Pages7-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcynk, Phytotoxkit, gleba, kryteria toksyczności
Keywords in Englishzinc, Phytotoxkit, soil, toxicity criteria
Abstract in PolishCelem badań było określenie możliwości wykorzystania testu PhytotoxkitTM do oceny zanieczyszczenia gleb cynkiem. Test ten opiera się na ocenie inhibicji kiełkowania i wczesnego wzrostu trzech gatunków roślin: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum, Sinapis alba. W doświadczeniu wykorzystano dwie gleby: piasek słabo gliniasty (gleba lekka), ił pylasty (gleba ciężka) oraz piasek. Zastosowano cztery poziomy cynku: Zn0 – 0 mg (obiekt kontrolny), Zn1 – 50 mg, Zn2 – 250 mg, Zn3 – 750 mg ∙ kg-1 s.m. gleby. Większą czułość wykazał parametr wzrostu korzeni roślin testowych aniżeli kiełkowania nasion. W glebie lekkiej istotną redukcję długości korzeni roślin stwierdzono przy dawce 250 mg Zn ∙ kg-1 s.m (Sinapis alba) oraz 750 mg (Lepidium sativum, Sorghum saccharatum), w glebie ciężkiej przy dawce 750 mg ∙ kg-1 s.m, a w piasku już przy dawce 50 mg Zn ∙ kg-1 s.m. roślinami najbardziej wrażliwymi na stres cynkowy były Sinapis alba (piasek i gleba lekka) oraz Sorghum saccharatum (gleba ciężka). Spośród roślin najbardziej odporną na fitotoksyczne oddziaływanie cynku okazała się Lepidium sativum. Phytotoxkit jest dobrą metodą do oceny toksyczności gleby zanieczyszczonej cynkiem i może stanowić wartościowe uzupełnienie metod fizykochemicznych.
URL http://zeszyty.wpt.up.wroc.pl/images/Zeszyty_2013/z596-2013.pdf
Internal identifierWRE/2013/96
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?