Factors of Implementation and Importance in the Process of Knowledge Exchange in the Conservative Animals Network of Breeders and Industry Organisations. The Polish Case

Marta Domagalska-Grędys

Abstract

Knowledge is a key resource to support European agriculture in meeting today's challenges such as global competition, food safety, human, animal and plant health as well as environmental protection requirements. The question arises as to which organisations in the current institutional system of agriculture provide knowledge to farmers who keep livestock of conservative breeds at the expected level of quality and exchange (frequency)? The aim of the research was to identify a new role of industry organisations in the transfer of knowledge and indicate variables determining the importance and exchange of farmers' knowledge with industry organizations. The survey was conducted among 145 farmers in south-eastern Poland in 2017. The research instrument was a questionnaire of interviews with farms and representatives of industry organisations. Multiple regression analysis was used to demonstrate the influence of factors on the level of knowledge exchange (importance and frequency). The results of the research indicate that industry organisations can address their knowledge mainly to farms with poor financial stability (e.g. without a sales contract) and that the planned succession on the farm motivates the farmer to seek knowledge. Among the group of factors indifferent to the validity and implementation of knowledge exchange are: 1st the occurrence of a successor on the farm, 2nd the contracting of sales, 3rd the size of the farm and the 4th the age of the owner. It is recommended to create specialized industry compounds in Poland for conservative animal breeds (not only within species).
Author Marta Domagalska-Grędys (FoAaE / IoEEaM )
Marta Domagalska-Grędys,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsCzynniki realizacji i ważności w procesie wymiany wiedzy w sieci powiązań hodowców zwierząt ras zachowawczych ze związkami branżowymi. Przypadek Polski
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No2
Pages38-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwiedza, producent zwierząt ras zachowawczych, związek branżowy hodowców zwierząt
Keywords in Englishknowledge, producer of animals of conservation breeds, industry organisation of animal breeders
Abstract in PolishWiedza jest kluczowym zasobem wspierającym europejskie rolnictwo w podejmowaniu współczesnych wyzwań stawianych m.in. przez: globalną konkurencję, bezpieczeństwo żywności, zdrowie ludzi, zwierząt i roślin oraz wymogi ochrony środowiska. Rodzi się więc pytanie, które organizacje w obecnym systemie instytucjonalnym rolnictwa, dostarczają wiedzy rolnikom utrzymującym zwierzęta hodowlane ras zachowawczych na oczekiwanym poziomie jakości i wymiany (częstotliwości)? Celem badań było określenie nowej roli związków branżowych w przekazywaniu wiedzy oraz wskazanie zmiennych określających ważność i wymianę wiedzy rolników z organizacjami branżowymi. Badania przeprowadzono wśród 145 gospodarstw Polski południowo-wschodniej w 2017 roku. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu z właścicielami gospodarstw i z reprezentantami organizacji branżowych. Do wykazania wpływu czynników na poziom wymiany wiedzy (ważności i częstotliwość) zastosowano analizę regresji wielorakiej. Wyniki badań wskazują, że związki branżowe mogą adresować swoją wiedzę głównie do gospodarstw o słabej kondycji finansowej (np. bez kontraktu sprzedaży) oraz że planowana sukcesja w gospodarstwie motywuje do poszukiwania wiedzy przez rolników. W grupie czynników nieobojętnych na ważność i realizację wymiany wiedzy są: 1) występowanie następcy w gospodarstwie, 2) posiadanie kontraktacji sprzedaży, 3) wielkość gospodarstwa i 4) wiek właściciela. Rekomendowane jest tworzenie w Polsce specjalistycznych związków branżowych dla ras zachowawczych zwierząt (nie tylko w obrębie gatunków).
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2082
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=189181&language=en
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThe publication concerns the BIOSTRATEG2 / 297267/14 / NCBR / 2016 project, funded by the National Center for Research and Development under the Biostrategy programme entitled ‘Directions for the Use and Conservation of Livestock Genetic Resources in the Conditions of Sustainable Development.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?