The scale of investment activity of commercial farms in metropolitan areas

Jaroslaw Mikolajczyk , Tomasz Wojewodzic , Wojciech Sroka

Abstract

The aim of the research was to identify the scale of investment activity in commercial farms located within different distances of large urban centres. The research covered six voivodships: Lower Silesia, the Lubelskie Voivodship, Lesser Poland, Masovia, Pomerania and Greater Poland. The source of data used in the analyses was the database of the Polish FADN system. Out of the 3,508 farms participating in the system, over an uninterrupted period between 2004 and 2016, entities operating within the study area were selected and classified into three groups: the inner zone of the metropolitan area, the outer zone of the metropolitan area and others (outside metropolitan areas). Out of the population of 1,668 commercial farms that were selected, 46 operated in the inner zone of metropolitan areas, while 143 – in the outer zone. The averaged values for the distinguished groups were subjected to a comparative analysis. The research showed that farms in metropolitan areas have more factors of production (especially land) and demonstrate faster growth compared to farms located outside the zones of a city’s economic impact. They also spend higher amounts on investment and show a higher investment rate. The scale of investment activity of farms located in metropolitan zones gives such entities a real chance of gaining a competitive advantage (both in resources and production) over farms located outside metropolitan areas.
Author Jaroslaw Mikolajczyk
Jaroslaw Mikolajczyk,,
-
, Tomasz Wojewodzic (FoAaE / IoEcoSoc)
Tomasz Wojewodzic,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Wojciech Sroka (FoAE / IoEcoSoc)
Wojciech Sroka,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsSkala działalności inwestycyjnej towarowych gospodarstw rolnych obszarów metropolitalnych
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No3
Pages315-323
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinwestycje, obszary metropolitalne, towarowe gospodarstwa rolne
Keywords in Englishinvestments, metropolitan areas, commercial farms
Abstract in PolishCelem badań była identyfikacja skali działalności inwestycyjnej prowadzonej przez towarowe gospodarstwa rolne zlokalizowane w różnej odległości od dużych ośrodków miejskich. Badaniami objęto sześć województw: dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie oraz wielkopolskie. Źródłem danych do analiz była baza polskiego FADN. Spośród 3508 gospodarstw, które uczestniczyły w systemie nieprzerwanie w latach 2004-2016 wyodrębniono podmioty prowadzące swoją działalność na obszarze badań w podziale na strefę wewnętrzną obszaru metropolitalnego, strefę zewnętrzną obszaru metropolitalnego oraz pozostałe (poza obszarami metropolitalnymi). Z populacji 1668 wyodrębnionych na tej podstawie gospodarstw towarowych 46 funkcjonowało w strefie wewnętrznej obszarów metropolitalnych, a 143 w strefie zewnętrznej. Wartości uśrednione dla wyodrębnionych grup poddano analizie porównawczej. Badania wykazały, że gospodarstwa stref metropolitalnych są podmiotami lepiej wyposażonymi w czynniki produkcji (zwłaszcza ziemię) i wykazują się szybszym rozwojem niż gospodarstwa leżące poza strefami wpływów ekonomicznych miast. Są również podmiotami inwestującymi większe kwoty i charakteryzującymi się wyższą stopą inwestycji. Skala działalności inwestycyjnej gospodarstw stref metropolitalnych daje tym podmiotom realną szansę na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej (zarówno w zasobach, jak i w produkcji) nad gospodarstwami spoza obszarów metropolitalnych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2955
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
The scale of investment activity of commercial farms in metropolitan areas of 22-10-2019
538 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?