Wpływ obiektów nurtu street art na wizualną identyfikację miejsca-studium wybranych przykładów

Tatiana Tokarczuk

Abstract

In view of the escalating chaos and spatial spread of the so-called vagueness in the cultural landscape the problem of visual identification becomes particularly important. The object of this study was the impact of selected objects of street art (located in Poland) on the process of visual identification and visibility of its characteristics. An attempt was made to analyze a number of painting made in permanent technology in relation to the context of their location and the tradition/history of this place. The aim of this study was to determine the role of large-sized paintings in the public space of the city and analysis functions that they can perform. On the basis of the analyzed objects it was found that blended into the background and as an expression of certain characteristics of the place, they can improve aesthetics of the urban landscape and provide essence in a unique way stimulating the imagination of the recipient.
Author Tatiana Tokarczuk ( / / O-KDiAK)
Tatiana Tokarczuk,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
Other language title versionsEffect of street art objects on visual identification of place-study of some examples
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
No20, t.2
Pages307-320
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishgraffiti wielkoformatowe, murale, krajobraz miasta, malowidła 3D, tożsamość
Keywords in Englishlarge graffiti, murals, cityscape, 3D paintings, identity
Abstract in PolishWobec nasilającego się chaosu przestrzennego I szerzenia się tzw. nijakości w krajobrazie kulturowym problem identyfikacji wizualnej miejsca nabiera szczególnej wagi. Przedmiotem niniejszego opracowania było oddziaływanie wybranych obiektów nurtu street art. (zlokalizowanych w Polsce) na proces wizualnej identyfikacji miejsca i wyeksponowania jego charakterystycznych cech. Podjęto próbę analizy kilku malowideł wykonanych w technice trwałej w stosunku do kontekstu ich lokalizacji oraz tradycji/historii tego miejsca. Celem pracy było określenie roli wielkowymiarowych malowideł w przestrzeni publicznej miasta oraz analiza funkcji, które one mogą pełnić. Na podstawie przebadanych obiektów stwierdzono, że wkomponowane w kontekst i będące wyrazem określonych cech charakterystycznych miejsca malowidła mogą podnosić walory estetyczne krajobrazu miejskiego oraz przekazywać treści w sposób nietypowy i pobudzający wyobraźnię odbiorcy.
URL http://episteme-nauka.pl/index.php/full-text/403-nr-20-2013-t-2
Internal identifierWBIO/2013/128
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 28-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?