Quality of Elderly People’s Life in the Region of Malopolskie Voivodship

Magdalena Kowalska

Abstract

The ageing of the population is one of the most important problems of contemporary European societies. It is assumed that, within the next two decades, the percentage of people aged 65 and older throughout the population of the European Union will increase up to 20%, and around 2060 – nearly one third of the community’s inhabitants will reach this age. Therefore, it is important for the elderly people to have proper living conditions ensured, in particular in countries such as Poland, where seniors are still marginalised and excluded from many areas of social life. The quality of life of people in the post‑working age can be determined by taking account of numerous factors. These include, above all: financial situation, living conditions, health condition, self‑esteem, and the feeling of playing a significant role for the family and for the society. The purpose of the presented study is to assess the quality of life of elderly people from the region of Malopolskie Voivodship. The analysis of the research material takes account of various aspects of this particular category, namely the quality of life, with clear focus on the so‑called subjective quality of life. Conclusions were drawn on the basis of results of the study conducted in 2015 on a group of 150 people aged 60+, living in the counties of Myślenice and Nowy Targ from the Małopolskie Voivodship. Among numerous elements that can be used to assess the quality of life, crucial importance has the determination of the degree of satisfaction of seniors on several levels: with regard to relations with family members, health condition, and the housing situation. In addition, it was deemed important to identify the attitude of the environment towards seniors, as well as indicate the needs and expectations of elderly people with regard to e.g. services and products missing from the Polish market and addressed to this age category. The research results indicate that the subjective quality of life of the examined elderly people from the two counties is on an average level. Such a conclusion may be drawn on the basis of opinions of the respondents, who are rather satisfied with contacts with the environment and, at the same time, moderately satisfied with their health condition. Furthermore, the examined seniors notice clear shortages on the Polish market within the offer of services and products addressed specifically to their age group.
Author Magdalena Kowalska (FoAaE / IoEcoSoc)
Magdalena Kowalska,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsJakość życia osób starszych w województwie małopolskim
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, [Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica], ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol1
No340
Pages43-56
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishjakość życia, osoby starsze, subiektywna jakość życia, marginalizacja osób starszych
Keywords in Englishquality of life, elderly people, subjective quality of life, marginalisation of elderly people
Abstract in PolishStarzenie się ludności jest jednym z najważniejszych problemów społeczeństw współczesnej Europy. Zakłada się, że w ciągu najbliższych dwóch dekad udział ludzi w wieku 65 lat i więcej w całej populacji Unii Europejskiej wzrośnie do 20%, a około 2060 roku niemal jedna trzecia mieszkańców Wspólnoty osiągnie ten wiek. Dlatego też ważne jest, aby osoby starsze miały zapewnione odpowiednie warunki do życia, szczególnie w takich krajach jak Polska, w których seniorzy nadal są marginalizowani i wykluczani z wielu sfer życia społecznego. Jakość życia osób w wieku poprodukcyjnym można określić, uwzględniając wiele czynników. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim: względy finansowe, warunki bytowe, stan zdrowia, poczucie własnej wartości oraz odgrywanie istotnej roli w rodzinie i społeczeństwie. Celem artykułu jest ocena jakości życia osób starszych z województwa małopolskiego. W trakcie analizy materiału badawczego uwzględniono różne aspekty tej szczególnej kategorii, jaką jest jakość życia, z wyraźnym wskazaniem na tzw. subiektywną jakość życia. Podstawę wnioskowania stanowią wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku na grupie 150 osób w wieku 60+ z terenu powiatów myślenickiego i nowotarskiego z województwa małopolskiego. Spośród wielu elementów, na podstawie których można dokonać oceny jakości życia, decydujące znaczenie ma określenie stopnia satysfakcji seniorów na kilku płaszczyznach: w zakresie relacji z członkami rodziny, stanu zdrowia oraz sytuacji mieszkaniowej. Ponadto za istotne uznano określenie stosunku otoczenia do seniorów, a także wskazanie na potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie kierowanych do nich usług i produktów, których brakuje na polskim rynku. Wyniki badań wskazują, że subiektywna jakość życia badanych osób starszych z terenu dwóch powiatów jest na średnim poziomie. Wniosek taki można wysnuć na podstawie opinii respondentów raczej zadowolonych z kontaktów z otoczeniem i równocześnie umiarkowanie usatysfakcjonowanych swoim stanem zdrowia. Ponadto badani seniorzy dostrzegają wyraźne braki na polskim rynku w zakresie oferty usług i produktów kierowanych specjalnie do nich.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.340.03
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2542/pdf
Internal identifierWRE/2019/37
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Quality of Elderly People’s Life in the Region of Malopolskie Voivodship of 10-02-2020
503,32 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?