Own Revenue Potential and the Tax Policy of Communes on the Example of Communes of the Małopolskie Province

Łukasz Satoła

Abstract

The aim of the article was to indicate the importance of the category of own revenue potential and diagnose its level and changes in various economic conditions. The importance of revenue from property tax in shaping the revenue potential of communes was also assessed. The subject of the study were basic categories of commune revenue. The estimation of the average level of analysed features, their differentiation and changes in the analysed period was made with the use of descriptive statistical methods, such as location, variability and dynamic measurements. In the analyses measures of central tendency such as: arithmetic mean, median, standard deviation, quartiles and the correlation coefficient were used. Own revenue potential constitutes a stable source of revenue for commune budgets and is most resistant to economic changes. Property tax revenue plays an important, albeit decreasing role in own revenue potential. Research has shown that together with an increase of fiscalism in the scope of this tax, the value of stable sources of income of communes also increases, which boosts financial independence. At the same time, communes with a high level of per capita income potential applied a higher level of property taxation, especially on buildings related to business activities.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsWłasny potencjał dochodowy a polityka podatkowa gmin na przykładzie gmin województwa małopolskiego
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No3
Pages412-421
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdochody gmin, federalizm fiskalny, finanse lokalne, samorząd terytorialny, usługi komunalne
Keywords in Englishcommune revenue, fiscal federalism, local finance, local government, communal services
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie znaczenia kategorii własnego potencjału dochodowego oraz diagnoza jego poziomu oraz zmian w zróżnicowanych warunkach ekonomicznych. Ocenie poddano także znaczenie wpływów z podatku od nieruchomości w kształtowaniu potencjału dochodowego gmin. Przedmiotem badań były podstawowe kategorie dochodów własnych gmin. Oszacowanie średniego poziomu analizowanych cech, ich zróżnicowania i zmian w badanym okresie dokonano za pomocą statystyki opisowej, tj. miary położenia i dynamiki. W analizach użyto takich miar tendencji centralnej, jak: średnia arytmetyczna, mediana, odchylenie standardowe, kwartyle, wykorzystano również współczynnik korelacji. Własny potencjał dochodowy stanowi stabilne źródło zasilania budżetów gmin i w największym stopniu jest odporny na zmiany koniunktury gospodarczej. Istotną, chociaż malejącą rolę we własnym potencjale dochodowym, odgrywają wpływy z podatku od nieruchomości. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem fiskalizmu w zakresie tego podatku, rośnie również wartość stabilnych źródeł dochodów gmin, co zwiększa ich samodzielność finansową. Gminy cechujące się wysokim poziomem własnego potencjału dochodowego na osobę stosowały równocześnie wyższy poziom opodatkowania nieruchomości, szczególnie w zakresie budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.4095
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=192122&language=en
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?