Inwersja wieku i warunki zasilania wód poziomów kredowych wybranego fragmentu niecki łódzkiej w świetle nowych danych znacznikowych

Tomasz Kotowski , Ewa Styrkowiec , Maciej Ziułkiewicz , Joanna Najman

Abstract

There are different views on the hydrogeological conditions of the Łódź Basin, especially regarding the conditions of re-charging this structure within the Łódź agglomeration area. Studies on the variability of concentrations of environmental tracers migrating to the aquifer from both the “top” and the “bottom” allowed introducing new results into the discussion and verification of the existing concepts of groundwater circulation conditions in this aquifer system. Residence time of groundwater in the K2 aquifer is in the range of 4,600−12,100 years, depending on the depth of the tested well and its position within the structural limits of the basin. The isotopic com - position of water in this aquifer is probably conditioned by the isotopic exchange, diffusion and inflow of groundwater from the low-permeability flow zones. The ages of groundwater in the K1 aquifer vary between ca. 300 and 2,600 years depending on the distance from the recharge area. The obtained results indicate that there are various circulating conditions in the analyzed aquifers of the Upper and Lower Cretaceous. The measurements of concentrations of CFC , SF 6 and noble gases bring important information about the groundwater circulation system (including the location of recharge areas) even as raw data – regardless of their use to determine the ages of groundwater.
Author Tomasz Kotowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Tomasz Kotowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Ewa Styrkowiec
Ewa Styrkowiec,,
-
, Maciej Ziułkiewicz
Maciej Ziułkiewicz,,
-
, Joanna Najman
Joanna Najman,,
-
Other language title versionsInversion of the groundwater age, and conditions of recharging groundwater of a selected part of the Łódź Basin in the light of new tracer data
Journal seriesBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, [Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego], ISSN 0867-6143, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol476
No476
Pages63-70
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishniecka łódzka, datowanie izotopowe, gazy szlachetne, freony
Keywords in English Łódź Basin, groundwater dating, noble gases, CFC
ASJC Classification1907 Geology
Abstract in PolishNa temat warunków hydrogeologicznych niecki łódzkiej występują odmienne poglądy , szczególnie dotyczące warunków zasilania tego systemu wodonośnego w rejonie aglomeracji łódzkiej. Badania zmienności stężeń znaczników środowiskowych migrujących do systemu wodonośnego z „góry” i z „dołu” pozwoliły na wprowadzenie do dyskusji nowych wyników i weryfikację dotychczasowych koncepcji warunków krążenia wód w tej strukturze wodonośne j. Wiek wód podziemnych w poziomie K2 kształtuje się w zakresie 4600−12 100 lat, w zależności od głębokości opróbowanej studni i jej położenia w granicach strukturalnych niecki. Skład izotopowy wód w tym poziomie jest najprawdopodobniej warunkowany procesami wymiany izotopowej, dyfuzji i napływem wód ze stref o utrudnionym przepływie. Wiek wód w poziomie K 1 z mienia si ę w zakresie o k. 3 00−2600 lat, w zależności od odległości od stref zasilania. Uzyskane rezultaty wskazują, że w obrębie badanego systemu wodonośnego występują zróżnicowane warunki krążenia w poziomach wodonośnych K1 i K2. Pomiary stężeń CFC, SF 6 i gazów szlachetnych wnoszą istotne informacje, dotyczące systemu krążenia wód, w tym lokalizacji stref zasilania, nawet jako surowe dane – niezależnie od wykorzystania ich do określenia wieku wód.
DOIDOI:10.7306/bpig.37
URL https://geojournals.pgi.gov.pl/bp/article/view/26709/18416
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Inwersja wieku i warunki zasilania wód poziomów kredowych wybranego fragmentu niecki łódzkiej w świetle nowych danych znacznikowych of 27-01-2020
629,17 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.525
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?