Ocena ilościowego i jakościowego składu mikroflory surowych wędlin dojrzewających za pomocą nowoczesnych metod diagnostycznych

Ewelina Węsierska

Abstract

The objective of the study was to identify the acidifying and denitrifying microflora of raw ripened meats in the Podlasie region. On the basis of morphological differences of the colonies, representative strains were isolated and identified using selective-differentiating media and microbiological tests including MALDI TOF MS Biotyper and Vitek® 2 systems. The most strongly represented group were Grampositive cocci, which constituted 88.5 % of all the identified bacteria. The percent amount of individual types in this group was as follows: 56,3 % – Staphylococcus sp., 26 % – Enterococcus sp., 3,1 % – Weisella sp., 14,6 % – other. In the pool of the staphylococci marked, the individual species amounted to, respectively: 18,7 % – S. equorum, 11,5 % – S. saprophyticus, 16,7 % – S. xylosus, 6,2 % – S. warneri, 1,1 % – S. vitulinus, 1,1 % – S. gallinarum and 1 % – S. simulans and S. hominis ssp. novobiosepticus. Two species were identified within the genus Enterococcus: E. faecium (22.9 %) and E. faecalis (3.1 %). Almost 98 % of the tested strains did not show pathogenicity – there were found no haemolytic abilities, no presence of CF factor, and no bacterial cytochrome oxidase. Staphylococcus spp. strains were sensitive to polymyxin B (100 %) and bacitracin (> 60 %). The strains of Enterococcus sp. identified by a Vitek® 2 system showed resistance to all the suggested antibiotics. The marked bacteria were a physiological microflora in humans and animals; raw materials for the production of sausages were obtained from them or they were associated with the breeding environment.
Author Ewelina Węsierska (FoFT / DoAPT)
Ewelina Węsierska,,
- Department of Animal Product Technology
Other language title versionsEvaluation of quantitative and qualitative composition of microflora of raw ripened meats with modern diagnostic methods
Journal seriesŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, [ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość], ISSN 1425-6959, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol26
No4
Pages54-65
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsurowe wędliny dojrzewające, mikroflora, identyfikacja, oporność na antybiotyki
Keywords in Englishraw ripened meats, microflora, identification, resistance to antibiotics
ASJC Classification1106 Food Science; 2209 Industrial and Manufacturing Engineering
Abstract in PolishCelem pracy była identyfikacja mikroflory kwaszącej i denitryfikującej surowych wędlin dojrzewających regionu Podlasia. Na podstawie różnic morfologicznych kolonii wyodrębniono reprezentatywne szczepy, które poddano identyfikacji z zastosowaniem selektywno-różnicujących podłoży i testów mikrobiologicznych oraz identyfikacji z zastosowaniem systemów MALDI TOF MS Biotyper oraz Vitek® 2. Najliczniej reprezentowaną grupą były Gram-dodatnie ziarniaki stanowiące 88,5 % zidentyfikowanych bakterii. Udział poszczególnych rodzajów w tej grupie wyniósł: 56,3 % – Staphylococcus sp., 26 % – Enterococcus sp., 3,1 % – Weisella sp., 14,6 % – pozostałe. W puli oznaczonych gronkowców poszczególne gatunki stanowiły odpowiednio: 18,7 % – S. equorum, 11,5 % – S. saprophyticus, 16,7 % – S. xylosus, 6,2 % – S. warneri, 1,1 % – S. vitulinus, 1,1 % – S. gallinarum oraz 1 % – S. simulans i S. hominis ssp. novobiosepticus. W obrębie rodzaju Enterococcus zidentyfikowano 2 gatunki: E. faecium (22,9 %) oraz E. faecalis (3,1 %). Blisko 98 % badanych szczepów nie wykazała cech chorobotwórczości – nie stwierdzono zdolności hemolitycznych, obecności czynnika CF i bakteryjnej oksydazy cytochromowej. Szczepy Staphylococcus sp. były wrażliwe na polimyksynę B (100 %) i bacytracynę (> 60 %). Szczepy Enterococcus sp. identyfikowane systemem Vitek® 2 wykazały oporność na wszystkie proponowane antybiotyki. Oznaczone bakterie stanowiły mikroflorę fizjologiczną człowieka i zwierząt, z których pozyskano surowce do produkcji wędlin lub były związane ze środowiskiem chowu.
DOIDOI:10.15193/zntj/2019/121/312
URL http://wydawnictwo.pttz.org/magazine-archive/ocena-ilosciowego-i-jakosciowego-skladu-mikroflory-surowych-wedlin-dojrzewajacych-za-pomoca-nowoczesnych-metod-diagnostycznych/
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.212; WoS Impact Factor: 2013 = 0.311 (2) - 2013=0.295 (5)
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca badawcza finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu nr N N312305740 oraz dotacji przyznanej przez MNiSzW na działalność statutową DS-3705/1/KPPZ/2018.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?