Opakowania jadalne na bazie bialek i polisacharydów - charakterystyka i zastosowanie

Paulina Pająk , Teresa Fortuna , Izabela Przetaczek-Rożnowska

Abstract

Food packagings must meet some requirements in order to ensure adequate quality of food products including health safety thereof. They should also provide the convenience to consumers. The basic func- tion of packagings is to protect food from microbial spoilage and, also, from physical and chemical pro- cesses. The majority of packagings available in the market are petroleum-based, non-biodegradable products. Presently, in the world, there is a pro-ecological trend that aims at cutting back on the utilization of synthetic packagings and at supporting natural polymers-based packagings. One of the activities towards this goal is the research into the production of edible packagings. In this paper, there are presented profiles of the most popular edible films and coatings based on proteins and polysaccharides used to pack and coat food products.
Author Paulina Pająk (FoFT / DoFAaQA)
Paulina Pająk,,
- Department of Food Analysis and Quality Assessment
, Teresa Fortuna (FoFT / DoFAaQA)
Teresa Fortuna,,
- Department of Food Analysis and Quality Assessment
, Izabela Przetaczek-Rożnowska (FoFT / DoFAaQA)
Izabela Przetaczek-Rożnowska,,
- Department of Food Analysis and Quality Assessment
Other language title versionsProtein- and polysaccharide-based edible packagings: profile and applications
Journal seriesŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, [Żywność. Technologia. Jakość], ISSN 2451-0769, e-ISSN 2451-0777, [1425-6959], (A 15 pkt)
Issue year2013
No2(87)
Pages5-18
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmateriały opakowaniowe, folie jadalne, powłoki jadalne, polimery naturalne
Keywords in Englishpackaging materials, edible films, edible coatings, natural polymers
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 1106 Food Science
Abstract in PolishOpakowania do żywności muszą spełniać wymagania mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości produktów spożywczych, w tym ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Powinny zapewniać także wygodę konsumentom. Podstawową funkcją opakowań jest ochrona żywności przed zepsuciem w wyniku działania mikroflory, a także procesów chemicznych i fizycznych. Większość opakowań dostępnych na rynku to niebiodegradowalne pochodne produktów ropy naftowej. Obecnie na świecie obserwuje się trend proekologiczny mający na celu ograniczenie zużycia opakowań syntetycznych na rzecz opakowań na bazie polimerów naturalnych. Jedno z działań w tym kierunku dotyczy badań nad produkcją opakowań jadalnych. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę najpopularniejszych jadalnych folii i błon na bazie białek i polisacharydów stosowanych do pakowania i powlekania żywności.
URL http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%202%2887%29/01_Pajak.pdf
Internal identifierWTŻ/8/73
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.477; WoS Impact Factor: 2013 = 0.311 (2) - 2013=0.295 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?