Edukacja plenerowa dzieci z terenu miasta Krakowa - efekty i perspektywy rozwoju projektu "Lasy dla przedszkolaków"

Magdalena Frączek , Magdalena Hędrzak

Abstract

In the city of Cracow there are various types of centers which activity is related to the nature and forest education. These are: Regional Directorate of State Forests, NGOs and university centers. Most of the educational projects take the form of a workshop conducted in classrooms, especially for pupils or secondary school students. Weak offer is addressed to a large group of young audience – preschoolers. Due to the specific characteristics of this age group, resulting in many concerns about bringing children into the forest, classes are rarely open air. Students of the Faculty of Forestry with great success lead various outdoor activities for children aged 3-6 years within the academic project “Forests for preschoolers.” The success of activities performed so far manifests itself in several ways: the interest in open-air workshops led by students is clearly growing, more and more educational centers declare their willingness to participate in the project, the students – young educators, initiate similar actions in their home towns in collaboration with local organizations, students integrate with the staff of State Forests in the course of joint educational activities.
Author Magdalena Frączek (FoF / L-IBL)
Magdalena Frączek,,
- Institute of Forest Biodiversity
, Magdalena Hędrzak (DoAS)
Magdalena Hędrzak,,
- Department of Animal Sciences
Other language title versionsOutdoor education of children from the city of Cracow – the effects and prospects for the development of the project “Forests for preschoolers”
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol15
No34(1)
Pages31-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishedukacja leśna, przedszkolaki, duża aglomeracja miejska, zajęcia plenerowe
Keywords in Englishforest education, preschoolers, large urban agglomeration, outdoor activities
Abstract in PolishNa terenie miasta Krakowa funkcjonują ośrodki różnego typu, których działalność związana jest z prowadzeniem edukacji przyrodniczoleśnej. Są to: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, organizacje pozarządowe oraz ośrodki akademickie. Większość projektów edukacyjnych ma charakter warsztatów prowadzonych w salach dydaktycznych, głównie dla uczniów szkół. Słaba oferta skierowana jest do bardzo dużej grupy najmłodszych odbiorców – dzieci w wieku przedszkolnym. Z uwagi na specyfikę grupy wiekowej, skutkującą wieloma obawami przed wprowadzaniem dzieci do lasu, zajęcia rzadko mają charakter plenerowy. Studenci Wydziału Leś- nego z dużymi sukcesami prowadzą zróżnicowane zajęcia w terenie dla dzieci w wieku 3-6 lat w ramach projektu akademickiego „Lasy dla przedszkolaków”. Sukces dotychczasowych działań przejawia się na kilku płaszczyznach: wyraźne jest coraz większe zainteresowanie warsztatami w plenerze prowadzonymi przez studentów, nowe placówki edukacyjne zgłaszają chęć udziału w projekcie, studenci – młodzi edukatorzy, zapoczątkowują podobne akcje w swoich rodzinnych miejscowościach we współpracy z lokalnymi organizacjami, następuje integracja studentów z pracownikami Lasów Pań- stwowych w ramach prowadzenia wspólnej działalności edukacyjnej.
URL http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim34_pdf/sim34_Fraczek.pdf
Internal identifierWL/20/14
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?