Landscape and hydromorphological assessment of a mountain river valley after flood stage

Maria Nawieśniak-Caesar , Józef Hernik , Mateusz Strutyński

Abstract

This paper aims to present an integrated assessment of changes in a mountain river valley after a flood. Material and methods The assessment followed the LandScape & HydroMorphological Assessment of River Valleys Method (LSHM Method). The method is intended for assessing and identifying valuable areas in river valleys and determining their development potential. The LSHM Method distinguishes three main groups of factors: hydromorphological (H), landscape (L), and integrated (I). All the factors are assessed using a 10-point scale. Results and conclusions Landscape and hydromorphological assessment with the LSHM Method facilitates identifying transformations of both the river channel and valley together with the areas interrelated with the river, and assessment of integrated river valley landscape. The integrated approach can be applied in the planning of repairs when restoring a river valley after a flood.
Author Maria Nawieśniak-Caesar (FoEEaLS / DoSPaLA)
Maria Nawieśniak-Caesar,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Józef Hernik (FoEEaLS / DoSPaLA)
Józef Hernik,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Mateusz Strutyński (FoEEaLS / DoHEaG)
Mateusz Strutyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsKrajobrazowo-hydromorfologiczna ocena górskiej doliny rzecznej po powodzi
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1
Pages75-87
Publication size in sheets0.5
Article number7
Keywords in Polishpowódź waloryzacja hydromorfologiczna i krajobrazowa, metoda LSHM, doliny rzek
Keywords in Englishhydromorphological and landscape valorisation, LSHM Method, river valleys, flood
Abstract in PolishMateriał i metody: Ocenę przeprowadzono metodą LandScape & HydroMorfological Assessment of River Valleys (metoda LSHM). Metoda ta służy do oceny i identyfikacji cennych obszarów w dolinach rzecznych i określania ich potencjału rozwojowego. Metoda LSHM rozróżnia trzy główne grupy czynników: hydromorfologiczne (H), krajobrazowe (L) i zintegrowane (I). Wszystkie czynniki są oceniane przy użyciu 10-punktowej skali. Wyniki i wnioski: Ocena krajobrazowo-hydromorfologiczna wykonana za pomocą metody LSHM, ułatwia identyfikację przekształceń zarówno w korycie rzeki, jak i w całej dolinie oraz ocenę krajobrazu doliny rzecznej. Zintegrowane podejście można zastosować do napraw po powodziowych w dolinie rzecznej.
DOIDOI:10.15576/ASP.FC/2019.18.1.75
Languageen angielski
File
10.15576/ASP.FC/2019.18.1.75 1,44 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?