Szkodliwość skrzypionek (Oulema Spp.) w uprawie ozimej pszenicy twardej i zwyczajnej w latach 2009-2011

Dorota Gala-Czekaj , Anna Gorczyca , Andrzej Oleksy

Abstract

The aim of the research was to estimate the harmfulness of leaf beetles in cultivation of durum wheat cv. Komnata and common wheat cv. Ostka Strzelecka. The field experiment was conducted at the Experimental Station of Cracow University of Agriculture in Prusy in the years 2009–2011. It was set in the randomized blocks design with four replications. The wheat was grown in two levels of agrotechnology – middle-intensive and intensive. The conducted research allowed to state that durum wheat was more often damaged by beetles than common wheat, especially in the lower level of agricultural technology. However, the only statistically significant difference was noted a higher level of damage of cv. Komnata in the season 2009/10 in the average level of agricultural technology compared to all other experimental combinations. All expeimental factors were important in shaping the rate of LAI in the experiment.
Author Dorota Gala-Czekaj (FoAaE / DoAaAE)
Dorota Gala-Czekaj,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
, Anna Gorczyca (FoAE / DoAEP)
Anna Gorczyca,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Andrzej Oleksy (FoAaE / IoPP)
Andrzej Oleksy,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsHarmfulness of Leaf beatles (Ulema Spp.) in cultivation of winter durum wheat and common wheat in the years 2009-2011
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages123-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishskrzypionki, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, wskaźnik pokrycia liściowego (LAI)
Keywords in Englishleaf beetles, durum wheat, common wheat, leaf area index (LAI)
Abstract in PolishCelem badań była ocena szkodliwości skrzypionek w uprawie pszenicy twardej odmiany Komnata i pszenicy zwyczajnej odmiany Ostka Strzelecka. Doświadczenie polowe przeprowadzono w Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w miejscowości Prusy w latach 2009–2011. Eksperyment założono metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Pszenicę uprawiano w dwóch poziomach agrotechniki – średnio intensywnym oraz intensywnym. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że pszenica twarda była częściej uszkadzana przez skrzypionki niż pszenica zwyczajna, szczególnie w niższym poziomie agrotechniki. Jednak jedyną istotną statystycznie różnicą był zanotowany wyższy poziom uszkodzenia odmiany Komnata w sezonie 2009/10 w średnim poziomie agrotechniki w porównaniu do wszystkich pozostałych kombinacji doświadczalnych. Wszystkie czynniki eksperymentalne były istotne dla kształtowania się wskaźnika LAI w doświadczeniu.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/16
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?