Zależność między cechami biometrycznymi a wybranymi parametrami elektrycznymi bulw ziemniaka

Tomasz Jakubowski , Piotr Nawara

Abstract

The objective of the paper was to determine the selected electric properties of potato tubers in the context of their biometric features. The research was carried out in 2011-2012 in laboratory conditions. Early cultivars of potato tubers constituted the research object: Arielle, Lord and Denar. Subsequent biometric features of tubers were covered by the research: length, thickness, width and weight. Based on biometric features, subsequent coefficients of tubers shape were listed: coefficient of elongation, coefficient of flatness and weight coefficient of dimension. The following electric properties of a tuber were measured: voltage and strength. The result of analysis of variance concerning the impact of potato cultivars accepted for the experiment on the value of voltage and stregth was significant. The research results indicate that all biometric features of Lord and Denar potato tubers significantly influenced the investigated dependent variables. In case of Arielle cultivar, no significant impact of the coefficient of elongation on the intensity and coefficient of flattening on voltage was determined. A strong correlation relation between the measured electric voltage and strength in potato tubers was reported.
Author Tomasz Jakubowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Jakubowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Piotr Nawara (FoPaPE / IoMEEaPP)
Piotr Nawara,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsRelation between biometric properties and the selected electric parameters of potato tubers
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No3 (146)
Pages85-94
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemniak, bulwa, kształt, napięcie, natężenie
Keywords in Englishpotato, tuber, shape, voltage, strength
Abstract in PolishCelem pracy było określenie wybranych właściwości elektrycznych bulw ziemniaka w kontekście ich cech biometrycznych. Badania przeprowadzono w latach 2011--2012 w warunkach laboratoryjnych. Obiektem badań były bulwy ziemniaka bardzo wczesnych odmian: Arielle, Lord i Denar. Badaniami objęto kolejne cechy biometryczne bulwy: długość, grubość, szerokość i masę. Na podstawie cech biometrycznych wyliczono kolejne współczynniki kształtu bulwy: współczynnik wydłużenia, współczynnik spłaszczenia oraz masowy wskaźnik wypełnienia gabarytowego. Pomierzono następujące właściwości elektryczne bulwy: napięcie i natężenie. Wynik analizy wariancji dotyczącej wpływu odmian ziemniaka przyjętych w doświadczeniu na wartość że wszystkie cechy biometryczne bulw ziemniaka odmian napięcia i natężenia był istotny. Wyniki badań wskazują, Lord i Denar wpływały istotnie na badane zmienne zależne. W przypadku odmiany Arielle nie stwierdzono istotnego wpływu współczynnika wydłużenia na natężenie i współczynnika spłaszczenia na napięcie prądu. Stwierdzono silny związek korelacyjny między pomierzonymi wartościami napięcia i natężenia elektrycznego w bulwach ziemniaka.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/146/IR%28146%29_3439_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/1
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?