Geodezyjne badanie przebiegu linii gazociągu

Robert Gradka , Paweł Kotlarz

Abstract

Measuring the course of the gas network is possible using surveying. They make it possible to obtain sufficiently accurate results for the possibility of monitoring the movements of the gas main, especially in the landslide areas. In planning the appropriate series frequency of testing, we can predict the displacement on what it is exposed, and in what period of time. Thanks to this professionals from the scope of strength of materials can calculate the deformation and strength of materials. This gives the possibility to obtain an approximate lifetime, exposed to damage, the gas main and take appropriate action before the damage becomes a fact. Damage to any gas main network extends as a threat to the environment. It also forms an obstruction to the existence of the population to which the transfer is interrupted, especially where, as in the case in question is a strategic network of supplying high pressure gas to Podhale. In the publication discusses the results of measurements and calculations for a line of high pressure gas pipeline DN 300 g in Borzęta, in the municipality Myślenice. Studied section of the pipeline is located within the newly established, clearly visible landslides. The object was measured by standard methods such as using the angular-linear networks. The whole of measurements was made in reference to the groundwork points created by GPS. Points were dismissed from the test object and arranged so that their mutual measurement gave the opportunity to check the constancy of their position. The results of measurements displacement sindicates that during double test of the pipeline network movement an interval of the month, the network has not been displaced, and the method gave reliable results. It is expected to repeat the geodetic measurements in subsequent periods of time.
Author Robert Gradka (FoEEaLS / DoG)
Robert Gradka,,
- Department of Geodesy
, Paweł Kotlarz (FoEEaLS / DoG)
Paweł Kotlarz,,
- Department of Geodesy
Other language title versionsGeodetic survey line course of gas pipeline
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No2/II
Pages123-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzemieszczenie, przebieg, gazociąg, osuwisko
Keywords in Englishdisplacement, process, gas pipeline, landslide
Abstract in PolishPomiar przebiegu linii sieci gazowej jest możliwy przy użyciu pomiarów geodezyjnych. Pozwalają one uzyskać wystarczająco dokładne wyniki dające możliwość monitorowania przemieszczeń gazociągu, zwłaszcza na terenach osuwiskowych. Planując odpowiednią częstotliwość serii pomiarów należy przewidzieć na jakie wartości przemieszczenia jest narażony oraz w jakim okresie czasu. Dzięki temu specjaliści z zakresu wytrzymałości materiałów mogą obliczyć jakiej wielkości odkształcenia wytrzymać może zastosowany materiał. Daje to możliwość uzyskania przybliżonego okresu żywotności narażonego na zniszczenie gazociągu oraz podjęcie stosownych działań, zanim jego uszkodzenie stanie się faktem. Uszkodzenie każdej sieci gazociągu pociąga za sobą zagrożenie dla środowiska. Stwarza również utrudnienia w egzystencji ludności, do której przesył jest przerwany, zwłaszcza jeżeli tak jak w badanym przypadku jest to strategiczna sieć wysokiego ciśnienia zaopatrująca w gaz region Podhala. W publikacji omówiono wyniki pomiarów i obliczeń dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia g DN 300 w miejscowości Borzęta, w gminie Myślenice. Badany fragment gazociągu zlokalizowany jest na terenie nowopowstałego, wyraźnie widocznego osuwiska. Obiekt pomierzony został metodami klasycznymi tj. za pomocą sieci kątowo liniowej. Całość pomiarów została wykonana w nawiązaniu do punktów osnowy pomierzonych metodą GPS. Punkty osnowy zostały oddalone od badanego obiektu i rozmieszczone tak, żeby ich wzajemny pomiar dał możliwość sprawdzenia stałości ich położenia. Uzyskane wyniki pomiaru przemieszczeń wskazują jednoznacznie, że podczas dwukrotnego wyznaczania przemieszczenia sieci gazociągu w odstępie miesiąca, sieć nie uległa przemieszczeniu, a zastosowana metoda dała wiarygodne wyniki. Przewiduje się powtarzanie pomiarów geodezyjnych w kolejnych okresach czasu
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16976.htm?plik=1382
Internal identifierWIŚIG/2013/81
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?