Dzikie wysypiska na obszarach chronionych - charakterystyka problemu i kierunki działań

Mateusz Malinowski

Abstract

Illegal dumping of waste in places unsuitable for this purpose poses a hazard to envi-ronment. Each year over 10 000 illegal dumping sites are liquidated in Poland. The areas where illegal dumping sites appear are most frequently located in the wastelands, roadsides, byways or unfenced private plots (particularly on the city outskirts), forests, water courses and also in protected areas. The aim of the article is to review the literature in the field of illegal waste landfilling in protected areas with particular emphasis on National Parks. The carried out analysis demonstrates that, protected areas are not free from wild dumping sites. The main streams of waste left there are: debris and bulky waste. These wastes often come from households of residents neighbouring with National Parks. The stream of waste left by tourists (glass, plastic and metal packaging) has c.a. 50% share. This waste is often a result of the lack of adequate infrastructure for its collection. One of the ways to solve this situation may be to build the Municipal Solid Waste Collection Points in communes located in the buffer zone of the National Parks. These points are an obligatory element of the Polish waste management system, unfortunately still not functioning in all Polish municipalities. In order to counteract illegal landfills, cooperation between local gov-ernments and National Parks is necessary. National Parks systematically organize special actions to remove wild landfills from protected areas, but these actions are not enough.
Author Mateusz Malinowski (FoPaPE / IoAEaI)
Mateusz Malinowski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsIllegal dumping sites in protected areas - courses of action and chatacteristics of the issue
Pages135-146
Publication size in sheets0.55
Book Nocoń Marek, Pasierbek Tomasz, Sobczuk Jadwiga, Walas Bartłomiej (eds.): Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog , 2019, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ISBN 978-83-947044-1-4, 277 p.
Keywords in Polishdzikie wysypiska, obszary chronione, parki narodowe
Keywords in Englishillegal dumping sites, protected areas, National Parks
Abstract in PolishDzikie wysypiska to miejsca nielegalnego porzucania odpadów, które są realnym zagrożeniem dla środowiska. W Polsce każdego roku likwidowanych jest ponad 10 000 dzikich wysypisk. Terenami najczęściej dotknięty mi problemem dzikich wysypisk są: nieużytki, pobocza dróg, boczne drogi, nieogrodzone działki prywatne (szczególnie na obrzeżach miast), lasy i cieki wodne, ale także na obszary chronione. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu literatury w zakresie problematyki nielegalne- go deponowania odpadów na terenach chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że obszary chronione nie są wolne od dzikich wysypisk. Zasadniczy strumień odpadów tam pozostawiony to gruz i odpady wielkogabarytowe. Odpady te pochodzą często z gospodarstw domowych mieszkańców sąsiadujących z parkami narodowymi. Strumień odpadów pozostawionych przez turystów (opakowania z tworzyw sztucznych, szkła i metali) stanowi około 50% udziału i najczęściej wynika z braku odpowiednich urządzeń infrastruktury do gromadzenia tych odpadów. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tej sytuacji może być budo-wa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminach leżących w otulinie parków narodowych. Punkty te są obowiązkowym elementem polskiego systemu gospodarki odpadami, niestety wciąż niefunkcjonującym we wszystkich polskich gminach. W celu przeciwdziałania dzikim wysypiskom niezbędna jest więc współpraca między samorządami a parkami narodowymi. Cyklicznie organizowane akcje polegają-ce na usunięciu dzikich wysypisk z terenów chronionych są działaniami niewystarczającymi.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?