Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w aspekcie typowania obszarów do prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego

Jarosław Janus , Jarosław Taszakowski

Abstract

The area structure of individual farms constitutes an essential element influencing both the advisability of consolidation work and probable effects of this work. Identification of the areas where the parameters determining the area structure of farms are advantageous constitutes an essential element of the identification process of the areas which meet requirements to undergo the consolidation work. The article presents a proposal of an indicator which makes it possible to evaluate the area structure of the registered units belonging to 7.1 registration group (individual farms) from the viewpoint of identification of areas which can be qualified as appropriate ones to undergo consolidation work. The need of introduction of such an indicator has been pointed out due to the drawbacks in evaluation of the area structure of farms on the basis of the knowledge of only the average surface of a farm in a given area. The indicator is calculated on the basis of the knowledge of the percentage participation of individual area groups of farms and to a greater extent allows for a diagnosis of obtainable results of the consolidation work. The calculations connected with determination of values of the suggested indicator have been conducted for one of the more intensely agriculturally used area of Małopolska voivodeship, which is Dąbrowski administrative district.
Author Jarosław Janus (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Janus,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Jarosław Taszakowski (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Taszakowski,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsArea structure of farms in the aspect of consolidation work in the example of Dabrowski administrative district
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
No2
Pages97-106
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktura przestrzenna gruntów, scalenia gruntów
Keywords in Englishspatial structure of land, land consolidation
Abstract in PolishStruktura obszarowa gospodarstw indywidualnych stanowi istotny element decydujący zarówno o celowości podejmowania prac scaleniowych, jak i prawdopodobnych efektów takich działań. Identyfikacja obszarów, gdzie parametry określające strukturę obszarową gospodarstw są korzystne, stanowi istotny element procesu identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia prac scaleniowych. Artykuł przedstawia propozycję wskaźnika, który umożliwia ocenę struktury obszarowej jednostek rejestrowych należących do grupy rejestrowej 7.1 (gospodarstwa indywidualne) z punktu widzenia identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia prac scaleniowych. Wskazano na konieczność wprowadzenia takiego wskaźnika z uwagi na wady oceny struktury obszarowej gospodarstw w oparciu o znajomość jedynie przeciętnego obszaru gospodarstwa rolnego na danym obszarze. Wskaźnik obliczany jest na podstawie znajomości udziału procentowego poszczególnych grup obszarowych gospodarstw i umożliwia w o wiele większym stopniu diagnozę możliwych do uzyskania efektów prac scaleniowych. Obliczenia związane z wyznaczeniem wartości proponowanego wskaźnika zostały wykonane dla obszaru jednego z intensywnie użytkowanego rolniczo powiatu województwa małopolskiego jakim jest powiat dąbrowski.
URL http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-8e532199-a78f-47cc-85b9-87e58a454d73/c/0897.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/96
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2016-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?