Sulphur in the forest soils of the Ojcow National Park

Ryszard Mazurek , Paweł Zadrożny

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of the pedogenesis on the sulfur content in the forest soils of the Ojcow National Park (OPN). The study was carried out on soils representing the main units of OPN soil cover: brown rendzinas and soils lessives. Studied soils were characterized by a high variability of sulphate sulfur content within the profiles. The surface Ol horizons contained the highest amount of SO4-S (in rendzinas 104.2–248.0 mg kg–1, in soils lessives 101.0–232.0 mg kg–1) and a significantly higher than deeper horizons. The concentration of sulfur in the humus A horizons was lower (in rendzinas 14.1–91.4 mg kg–1, in soils lessives 16.5–35.5 mg kg–1) and similar to the values in the horizons of parent rock (in rendzinas 12.5–26.9 mg kg–1, in soils lessives 9.1–67.5 mg kg–1). Content of SO4-S was not varied between the Et eluvial horizons (15.9–47.3 mg kg–1) and illuvial Bt horizons (12.3–49.8 mg kg–1). The direction of pedogenesis had no effect on the vertical distribution of sulfur. This set was caused probably by a high variability of relief and profiles diversity within a type unit. Moreover, the content of the analyzed component was determined by a geographical location of soils and specific microclimatic conditions of the Ojcow National Park.
Author Ryszard Mazurek (FoAE / DoSSaSP)
Ryszard Mazurek,,
- Department of Soil Science and Soil Protection
, Paweł Zadrożny (FoAE / DoSSaSP)
Paweł Zadrożny,,
- Department of Soil Science and Soil Protection
Other language title versionsSiarka w glebach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No11
Pages1327-1333
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsiarka, gleby, Ojcowski Park Narodowy
Keywords in Englishsulphur, soils, Ojcow National Park
Abstract in PolishCelem pracy było określenie wpływu kierunku pedogenezy na zawartość siarki w glebach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN). Badaniami objęto gleby reprezentujące główne jednostki pokrywy glebowej OPN: rędziny brunatne i gleby płowe. Badane gleby charakteryzowały się dużą zmiennością zawartości siarki siarczanowej w obrębie profilu. Największe ilości S-SO4 zawierały powierzchniowe poziomy organiczne Ol (rędziny 104,2–248,0 mg kg–1, gleby płowe 101,0–232,0 mg kg–1). W poziomach próchnicznych A zawartość siarki była niższa (rędziny 14,1–91,4 mg kg–1, gleby płowe 16,5–35,5 mg kg–1) i zbliżona do wartości w poziomach spągowych analizowanych profilów (rędziny 12,5–26,9 mg kg–1, gleby płowe 9,1–67,5 mg kg–1). W glebach płowych stwierdzono małe zróżnicowanie pomiędzy poziomami eluwialnymi (Et, 15,9–47,3 mg kg–1) a iluwialnymi (Bt, 12,3–49,8 mg kg–1).W badanych glebach nie stwierdzono wpływu kierunku pedogenezy i ich rozwoju na zawartość siarki siarczanowej. Było to prawdopodobnie spowodowane dużą zmiennością rzeźby i zróżnicowaniem badanych profilów w obrębie danego typu. Ponadto wydaje się zasadne stwierdzenie, że zawartość analizowanego składnika była najbardziej determinowana specyfiką ukształtowania terenu i położeniem geograficznym badanych gleb.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(11)120
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_11/Mazurek-Sulphur_ECE_A_20(11).pdf
Internal identifierWRE/2013/139
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-01-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?