Wykorzystanie kategorii dochodu rezydualnego w poszukiwaniu renty gruntowej

Łukasz Satoła , Tomasz Wojewodzic

Abstract

Income from agricultural holding constitutes total remuneration for a farming family for household resources utilized as part of agricultural activities: land, labor and capital. The utilization of possessed labor and capital resources in agricultural activity leads to generating alternative costs. Working out a land rent shouldprovide a starting point for the assessment of economic viability of agricultural activity continuation by an agricultural holding. The residual income (ex post) obtained when alternative costs of labor and own capital are subtractedfrom the holding's income, may be regarded as remuneration of land, i.e. land rent. The main objective of the article was an attempt at valuation of thus perceived commercial farms'residual income and the estimation of the diversity of this economic category among holdings pursuing various types ofproduction and of different economic size. The basic source of information for the presented deliberations were data annually published by FADN.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Tomasz Wojewodzic (FoAaE / IoEcoSoc)
Tomasz Wojewodzic,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsThe use of the category of residual income in the search for land rent
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2011
Vol13
No8
Pages249-257
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishDochód z gospodarstwa rolnego stanowi dla rodziny rolniczej łączne wynagrodzenie za zaangażowane w działalność rolniczą zasoby gospodarstwa domowego: ziemię, pracę i kapitał. Wykorzystanie posiadanych zasobów pracy i kapitału w działalności rolniczej powoduje powstawanie kosztów alternatywnych. Punktem wyjścia dla oceny zasadności ekonomicznej kontynuacji działalności rolniczej przez gospodarstwo rolne powinno być wypracowywanie renty gruntowej. Dochód rezydualny uzyskiwany po odjęciu (expost) od dochodu z gospodarstwa rolnego kosztów alternatywnych pracy i kapitału własnego można uznać za wynagrodzenie ziemi, czyli rentę gruntową. Głównym celem opracowania była próba wyceny tak rozumianego dochodu rezydualnego gospodarstw towarowych oraz ocena zróżnicowania tej kategorii ekonomicznej pomiędzy gospodarstwami o różnym typie produkcyjnym i wielkości ekonomicznej. Podstawowym źródłem informacji do prezentowanych rozważań były dane publikowane corocznie przez FADN.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?