Initial Treatment, Sublimation Drying and Storage Time of Sweet Pepper Crisps, Microbiological Quality – Part II

Dorota Sokołowska , Katarzyna Grotkiewicz

Abstract

The paper presents the impact of the initial processing, cultivar, and storage time on the physical and chemical quality of freeze-dried sweet pepper crisps. Sweet pepper after initial washing and crushing was subjected to further four combinations of the initial processing. The first combination included freezing, the second one blanching in 98°C and 2-minutes time, the third one -dehydration in 2% solution of ascorbic acid and the fourth one - dehydration in the 2% solution of sodium chloride. Both types of dehydration were carried out in 70°C for 20 minutes with a 1:4 participation of raw material to osmotic solution. Blanched and dehydrated raw materials were subjected to freezing in -18°C for 24 hours. After the completed process of freezing, the samples were moved to a freezer-drier and were dried by sublimation in -18°C and the reduced pressure of 63 Pa. The research that was carried out proved that the microbiological quality of the obtained sweet pepper lyophilizes was significantly affected by the cultivar, treatment type and storage time. These factors significantly diversified the number of microorganisms in sweet pepper crisps. No initial processing before sublimation drying caused a considerably average increase of the number of psychrophile and mesophilic bacteria in crisps from both sweet pepper cultivars. A considerable reduction of their total number took place during blanching and dehydration in the ascorbic acid solution and sodium chloride solution. Additionally, along with the storage time, reduction of the total number of psychrophilic, mesophilic bacteria, fungi and yeasts was reported.
Author Dorota Sokołowska - Politechnika Koszalińska
Dorota Sokołowska,,
-
, Katarzyna Grotkiewicz (FoPaPE / Department of Production Engineering, Logistics and Applied Computer Science)
Katarzyna Grotkiewicz,,
- Department of Production Engineering, Logistics and Applied Computer Science
Other language title versionsObróbka wstępna, suszenie sublimacyje i czasu przechowywania cripsów z papryki. Jakość mikrobiologiczna - Part II
Journal seriesAgricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol24
No1
Pages69-78
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpapryka, liofilizacja, jakość, obróbka, chipsy, bakterie, grzyby
Keywords in Englishsweet pepper, freeze-drying, quality, processing, crisps, bacteria, fungi
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wpływ obróbki wstępnej, odmiany i czasu przechowywania na jakość fizykochemiczną liofilizowanych cripsów z papryki. Paprykę po wstępnym umyciu i rozdrobnieniu poddano 4 dalszym kombinacjom obróbki wstępnej. Pierwsza z kombinacji obejmowała zamrażanie, druga blanszowanie w temperaturze 98°C i czasie 2 minut, trzecia odwadnianie w roztworze 2% kwasu askorbinowego oraz czwarta odwadnianie w 2% roztworze chlorku sodu. Obydwa rodzaje odwadniania prowadzono w temperaturze 70°C przez 20 minut przy stosunku surowca do roztworu osmotycznego wynoszącego 1:4. Blanszowane i odwodnione surowce poddano zamrażaniu w temperaturze -18°C przez 24 h. Po zakończonym procesie zamrażania próbki przeniesiono do liofilizatora i suszono sublimacyjnie przy temperaturze -18°C i obniżonym ciśnieniu równym 63 Pa. Przeprowadzone badania wykazały, że na jakość mikrobiologiczną otrzymanych liofilizatów z papryki istotnie wpłynęła odmiana, rodzaj obróbki oraz czas przechowywania. Czynniki te istotnie różnicowały liczbę drobnoustrojów w cripsach z papryki. Brak obróbki wstępnej przed suszeniem sublimacyjnym spowodował znaczny średni wzrost liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych w cripsach z obu papryk. Znaczne obniżenie ich ogólnej liczby następowało przy blanszowaniu i odwadnianiu w roztworze kwasu askorbinowego i chlorku sodu. Dodatkowo wraz z czasem przechowywania obserwowano obniżenie ogólnej liczby bakterii psychrofilnych, mezofilnych, grzybów i drożdży
DOIDOI:10.1515/agriceng-2020-0007
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/agriceng/24/1/article-p69.xml
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Initial Treatment, Sublimation Drying and Storage Time of Sweet Pepper Crisps, Microbiological Quality – Part II of 03-06-2020
307,9 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?