Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce

Barbara Prus

Abstract

Increasing urbanization leads today to changes in the functional structure of rural areas. In these areas, on the basis of planning studies prepared in the framework of the local land-use planning, we can see regular growth of areas earmarked for non-agricultural and non-forest. Areas used for agriculture at the expense of increasing the surface built-up areas and forest areas. According to the Law on protection of agricultural land and forests for non-agricultural and non--orest areas should be used for non-productive, in the absence of areas with the lowest suitability for agricultural purposes. Due to the continuous growth of built-up area of the surface area is reduced "the most useful to the building". As a result the process can be observed by the displacement of agricultural function housing development, service, industrial function. In addition, the Law amending the Law on the protection of agricultural land and forest land in 2009 abolished the obligation to obtain permission for change of land use for non-agricultural and non-forest administrative areas of cities. The paper presents an analysis of the results of surveys conducted for municipalities in Poland in terms of agricultural land-use change and forestry for other purposes. The study included the reassignment made in local development plans, the findings of studies of conditions and directions issued by the zoning decisions of the terms of built environment and land use. The study, based on the results of polls, "Spatial planning in the municipalities", the Central Statistical Office, presented the dynamic growth of reassignment of cases for non-agricultural land and forest in the period 2004-2010.
Author Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsTrends of agricultural and forest land use changes in Poland
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum, ISSN 1644-0668, e-ISSN 2083-8662, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol11
No2
Pages27-40
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzmiana przeznaczenia gruntów; użytkowanie terenów
Keywords in Englishchange in land use; land use
Abstract in PolishNasilające się współcześnie procesy urbanizacyjne prowadzą m.in. do zmian w strukturze funkcjonalnej terenów wiejskich. Na terenach tych, na podstawie analizy opracowań planistycznych sporządzanych w podczas miejscowego planowania przestrzennego, można zobserwować regularny przyrost powierzchni przeznaczanych na cele nierolnicze i nieleśne (Sobotka, Młynarczyk 2010). Kosztem obszarów użytkowanych rolniczo wzrasta powierzchnia terenów zabudowanych oraz terenów leśnych. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne powinny być przeznaczane obszary nieproduktywne, a w przypadku ich braku - obszary o najmniejszej przydatności do celów rolniczych. Ze względu na ciągły wzrost powierzchni zabudowanych zmniejsza się powierzchnia terenów "najbardziej przydatnych do zabudowy". W efekcie można zaobserwować proces wypierania funkcji rolniczej przez zabudowę mieszkaniową, usługową czy przemysłową. Dodatkowo ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2009 r. zniosła obowiązek uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia terenów na cele nierolnicze i nieleśne na obszarach administracyjnych miast. W artykule przedstawiono analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych dla gmin w Polsce pod kątem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele. Badania obejmowały zmiany przeznaczenia dokonane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ustaleniach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wydane decyzje o warunkach zabudowych i zagospodarowania terenu). Badania, bazujące na wynikach ankiet "Planowanie przestrzenne w gminach" Głównego Urzędu Statystycznego, prezentują dynamiczny wzrost przypadków zmiany przeznaczenia terenów na cele nierolnicze i nieleśne w okresie 2004-2010.
URL http://www.acta.media.pl/pl/main.php?s=4&no=360&p=21&id=3297&lang=pl
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*6 (2016-04-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?