Ocena Różnorodności Florystycznej i Przydatności do Wypasu Zespołu Inuletum Ensifoliae – Przykład Ubogiego Pastwiska

Kamila Musiał , Beata Grygierzec

Abstract

Agricultural landscape of Miechow Upland is scattered by patches of thermophilic steppe communities from Inuletum ensifoliae association, some of them are within Special Habitat Protection Areas. The aim of the study, which was carried out in 2016–2018, was a characteristic of this plant association in 18 areas of Natura 2000. Moreover, in 6 selected areas there have been estimated the fodder values of the sward, regarding the pasturage of sheep. Results show that Inuletum ensifoliae is association with a great floristic diversity, among which are: 35 protected species, and 24 threatened, and many rare, that represent different geographical elements. Fodder value was classified as poor, however in terms of mean selected components of the green forage, it does not differ considerably from a full-value hay meadow. Thus, it is sufficient for extensive grazing of sheep.
Author Kamila Musiał
Kamila Musiał,,
-
, Beata Grygierzec (FoAaE / DoAaPP)
Beata Grygierzec,,
- Department of Agroecology and Plant Production
Other language title versionsFloristic Diversity and Suitability for Grazing of Inuletum Ensifoliae Association – Example of a Poor Pasture
Journal seriesFragmenta Agronomica, ISSN 0860-4088, (0 pkt)
Issue year2019
Vol36
No3
Pages37-51
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzbiorowisko Inuletum ensifoliae, wartość przyrodnicza i gospodarcza, Wyżyna Miechowska
Keywords in EnglishInuletum ensifoliae association, natural and fodder values, Miechow Upland
Abstract in Polish Rolniczy krajobraz Wyżyny Miechowskiej poprzecinany jest płatami ciepłolubnych zbiorowisk roślinnych z zespołu Inuletum ensifoliae, z których część podlega ochronie. Celem badań wykonanych w latach 2016–2018 była charakterystyka tej fitocenozy na terenie 18 obszarów Natura 2000. W 6 wybranych obszarach określono także przydatność runi murawowej do wypasu przez małe przeżuwacze. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zespół ten charakteryzuje się dużą różnorodnością florystyczną, na co wskazuje obecność m.in.: 35 gatunków chronionych, 24 zagrożonych i wielu rzadkich, posiadających różne typy zasięgowe. Odnośnie wartości gospodarczej, ruń zaklasyfikowano jako mierną, jednak pod względem wybranych składników żywieniowych nie odbiegała ona znacząco od norm pełnowartościowego siana łąkowego. Wskazuje to, że zbiorowisko stanowi ubogi typ pastwiska, jest jednak odpowiednie do ekstensywnego wypasu owiec.
DOIDOI:10.26374/fa.2019.36.23
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?