Wpływ warunków opadowo-termicznych na plonowanie średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego

Marek Kołodziejczyk

Abstract

An assessment of the effect of weather conditions on shaping the quantity and structure of potato tuber yield was conducted in 2006–2011. Six medium late and late edible potato cultivars were analyzed: Jelly, Medea, Niagara, Syrena, Ursus and Zeus. The total tuber yield in individual years of research ranged widely from 19.1 to 66.9 t . ha-1, whereas the marketable yield from 17.1 to 61.1 t . ha-1. The highest yields were registered in the season characterized by the rainfall amount exceeding the needs in May and June and its moderate deficiency in the other months, whereas the lowest yields were noted in the year extremely wet. The rainfall-thermal conditions also significantly diversified the tuber yield structure. Rainfall deficiency in May and June negatively affected the number of tubers set by potato plants. On the other hand, rainfalls bigger than necessary in July positively influenced the average tuber weight. Potato cultivars significantly differed in the amount of total and marketable tuber yield, the number of set tubers, their average weight and the share of marketable tubers fraction and large tubers in the total yield.
Author Marek Kołodziejczyk (FoAE / IoPP)
Marek Kołodziejczyk,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsInfluence of rainfall and thermal conditions on the yielding of medium late and late cultivars of edible potato
Journal seriesAnnales UMCS sec. E, Agricultura, ISSN 0365-1118, (0 pkt)
Issue year2013
Vol68
No3
Pages1-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemniak, odmiana, plonowanie, warunki opadowo-termiczne
Keywords in Englishpotato, cultivar, yielding, rainfall and thermal conditions
Abstract in Polish Ocenę wpływu warunków pogodowych na kształtowanie się wielkości i struktury plonu bulw ziemniaka prowadzono w latach 2006-2011. Badano sześć średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego: Jelly, Medea, Niagara, Syrena, Ursus i Zeus. Plon ogólny bulw w poszczególnych latach badań kształtował się w szerokim zakresie od 19,1 do 66,9 t . ha-1, natomiast plon handlowy od 17,1 do 61,1 t . ha-1. Największe plony stwierdzono w sezonie charakteryzującym się nadmierną w stosunku do potrzeb ilością opadów w maju i czerwcu oraz ich umiarkowanym niedoborem w pozostałych miesiącach, najmniejsze natomiast w roku skrajnie wilgotnym. Warunki opadowo-termiczne istotnie różnicowały także strukturę plonu bulw. Niedobór opadów w maju i czerwcu wpływał niekorzystnie na liczbę bulw zawiązanych przez rośliny ziemniaka. Z kolei większa w stosunku do potrzeb ilość opadów w lipcu korzystnie oddziaływała na średnią masę bulwy. Odmiany ziemniaka istotnie różniły się wielkością plonu ogólnego i handlowego bulw, liczbą zawiązanych bulw, ich średnią masą oraz udziałem frakcji bulw handlowych i dużych w plonie ogólnym.
URL http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2013/3/01Kolodziejczyk.pdf
Internal identifierWRE/2013/189
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2015-08-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?