Zastosowanie metody helowej na obszarach o podwyższonej zawartości uranu i toru – implikacje na przykładzie Sudetów Środkowych

Tomasz Kotowski , Linda Chudzik

Abstract

An important factor determining the proper use of the helium method is the correct determination of the amount of excess 4 He concentration in groundwater. An excess of this gas can be produced, among others directly in the rock matrix of an aquifer containing U and Th, which is referred to as 4 He production in situ. The aim of the research was to analyze the possibilities of using the helium method in areas with elevated U and Th concentrations in aquifer rocks and directly in groundwater, which can lead to increase the 4 He production in situ. The results of the modelling of the influence of variability of U and Th concentrations on the 4 He in situ production indicate that the 4 He in situ production is virtually irrelevant in the groundwater with He 10–6–10–8 cm3 STP·g–1 concentrations. Consequently, it can be concluded that the results obtained by the helium method in such areas can be fully comparable with the results obtained for areas with lower concentrations of U and Th. It was also found that dissolved U ions and suspensions of Th compounds in groundwater are not a significant source of the 4 He in situ production in the study area of the Central Sudetes.
Author Tomasz Kotowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Tomasz Kotowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Linda Chudzik
Linda Chudzik,,
-
Other language title versionsApplication of the helium method In areas with elevated contents of uranium and thorium – Implications exemplified by the case of the central sudetes
Journal seriesBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, [Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego], ISSN 0867-6143, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No476
Pages55-62
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodelowanie produkcji 4He in situ; wody podziemne
Keywords in English4He in situ production modelling, groundwater
ASJC Classification1907 Geology
Abstract in PolishIstotnym czynnikiem warunkującym właściwe zastosowanie metody helowej jest poprawne określenie wielkości nadmiaru stężenia 4He w wodzie podziemnej. Nadmiar tego gazu może być produkowany m.in. bezpośrednio w matrycy skalnej ośrodka wodonośnego, zawierającej U i Th, co jest określane jako produkcja 4He in situ. Celem zaprezentowanych badań była analiza możliwości wykorzystania metody helowej na obszarach o podwyższonych koncentracjach U i Th w skałach warstw wodonośnych oraz bezpośrednio w wodach podziemnych, co może prowadzić do zwiększonej produkcji 4He in situ. Wyniki modelowania wpływu zmienności stężeń U i Th na produkcję He in situ wskazują, że dla wód podziemnych o stężeniach He 10–6–10–8 cm3 STP·g–1 produkcja He in situ jest właściwie nieistotna. W konsekwencji można stwierdzić, że wyniki datowania uzyskane metodą helową na takich obszarach mogą być w pełni porównywalne z wynikami uzyskanymi dla obszarów o niższym stężeniu U i Th. Stwierdzono również, że rozpuszczone jony U i zawiesiny związków Th, występujące w wodach podziemnych nie są istotnym źródłem produkcji He in situ na badanym obszarze Sudetów Środkowych.
DOIDOI:10.7306/bpig.36
URL https://geojournals.pgi.gov.pl/bp/article/view/26702
Internal identifierWIŚIG/2019/87
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.525
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?