Park zakonu oo. Kamilianów w Tarnowskich Górach jako przykład zagospodarowania obiektu po historycznym górnictwie galeno-galmanowym

Marcin Pietrzykowski , Wojciech Krzaklewski , Bartłomiej Woś , Martyna Śliwińska

Abstract

There are a lot of areas after historic calamine mining in the Upper Silesia region. A good way to manage such facilities, particularly in the cities, is the establishment of green area and parks. The paper presents analysis of the tree species composition and the sanitary condition of stands in park at the area of Camilian Monastery in Tarnowskie Góry. There were inventoried total 696 trees, among which: linden, maple, horse chestnut, beech and ash. It was noted a good state of health of trees, versus the good habitat conditions in the post-calamine mining sites. In order to improve the aesthetics and safety of the park there was recommended the removal of dying trees and dead branches. In place from the removed trees there was proposed to introduce high adaptability species to habitat conditions of the post-calamine mining sites, such as beech and sycamore maple.
Author Marcin Pietrzykowski (FoF / DoFE)
Marcin Pietrzykowski,,
- Department of Forest Ecology
, Wojciech Krzaklewski (FoF / DoFE)
Wojciech Krzaklewski,,
- Department of Forest Ecology
, Bartłomiej Woś (FoF / DoFE)
Bartłomiej Woś,,
- Department of Forest Ecology
, Martyna Śliwińska (FoF / DoFE)
Martyna Śliwińska,,
- Department of Forest Ecology
Other language title versionsPark at the Camilian Monastery in Tarnowskie Góry facility as an example of the historical post-calamine mining sites management
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / Inżynieria Środowiska, ISSN 1895-7323, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol150
No30
Pages13-22
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwyrobiska galeno-galmanowe, założenia parkowe, zieleń wysoka
Keywords in Englishpost-calamine mining sites, inventorization, park
Abstract in PolishNa terenie Śląska występuje szereg obszarów po historycznym górnictwie galeno-galmanowym. Dobrym sposobem zagospodarowania takich obiektów, szczególnie w obrębie miast, jest zakładanie parków. W pracy przedstawiono analizę składu gatunkowego i stanu sanitarnego drzewostanu na terenie parku OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach założonego przed ponad stu laty na terenie starego wyrobiska pogalmanowego. Na terenie obiektu parkowego zinwentaryzowano ogółem 696 drzew, wśród których dominowały: lipa drobnolistna, klon pospolity, kasztanowiec zwyczajny oraz buk zwyczajny i jesion wyniosły. Ogólnie stwierdzono dobry stan zdrowotny zadrzewień, co świadczy o korzystnych warunkach siedliskowych na terenie dawnego obiektu pogórniczego. W celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa parku zalecono usunięcie drzew obumierających oraz martwych gałęzi i konarów. W miejsce usuniętych drzew zaproponowano wprowadzenie cienio-wytrzymałych gatunków charakteryzujących się du- żymi zdolnościami przystosowawczymi do warunków siedliskowych obszarów dawnego górnictwa galmanowego, takich jak np. buk zwyczajny i klon jawor.
URL http://www.znuzis.uz.zgora.pl/articles/ZN%20UZ%20150%20I%C5%9A%2030/13-22%20Pietrzykowski%20i%20in..pdf
Internal identifierWL/P/17/2013; WL/4/6
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?