Oddziaływanie inwestycji liniowych na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Żyraków - Paszczyna

Stanisław Bacior , Izabela Piech

Abstract

This paper presents a simplified method of assessing the impact of building motorways on arable lands and makes it possible to determine losses connected with motorway construction. The basis for determining losses is an analysis of variations in land use, soil quality classes, and the layout of agricultural roads along the axis of the designed motorway. The assumed measurement of the multilateral impact of motorways on agricultural lands is the reported change in land value, taking into consideration only the differences in the designations of usefulness for agricultural production. Land value is thus a measurement of the availability of land for agricultural production. The presented method of evaluating the impact of motorways on arable land uses the section of the A4 motorway between Tarnów and Rzeszów, which is 12.088 kilometres long and goes through the villages of Żyraków, Kędzierz, Pusytnia, Brzeźnica, and Paszczyna. These areas are located in the Podkarpackie Province. One kilometre of the constructed motorway under study resulted in a decrease in arable land of 1926 grain units. The incorporation of arable land for the construction of motorways and the resulting negative environmental impact accounts for around 76% of the total loss of agricultural land value. The remaining 24% of the loss in land value is associated with the increase in transportation and from a less beneficial consolidation of plots.
Author Stanisław Bacior (FoEEaLS / DoAGCaP)
Stanisław Bacior,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Izabela Piech (FoEEaLS / DoAGCaP)
Izabela Piech,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsImpact the road development on arable land using the example of the Żyraków - Paszczyna section of the A4 motorway
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum, ISSN 1644-0668, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages19-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwartość gruntów rolnych, oddziaływanie autostrady, rozłóg gospodarstwa
Keywords in Englishvalue of farm lands, influence of highways, spatial arrangement of agricultural farm, arable land quality
Abstract in PolishOpracowana uproszczona metoda szacowania oddziaływania autostrady na grunty rolne pozwala na określenie wszystkich strat związanych z kierunkami tego oddzia- ływania. Podstawą ustalenia strat jest analiza zmienności użytkowania gruntów i klas bonitacyjnych oraz rozmieszczenia dróg dojazdowych do gruntów wzdłuż osi projektowanej autostrady. Przyjętą miarą wielokierunkowego oddziaływania autostrady na grunty rolne jest określona zmiana wartości gruntów, przy której wyznaczeniu uwzględniono jedynie zróżnicowanie ich przydatności do produkcji rolniczej. Wartość ta jest więc miernikiem przydatności gruntów do produkcji rolniczej. Opracowana metoda określania oddziaływania autostrady na grunty rolne jest przedstawiona na przykładzie projektowanego odcinka autostrady A4 między Tarnowem a Rzeszowem o długości 12,088 km biegnącego przez wsie Żyraków, Kędzierz, Pustynię, Brzeźnice, Paszczynę. Są to tereny położone w województwie podkarpackim. Budowa jednego kilometra rozpatrywanego odcinka autostrady spowoduje obniżenie wartości gruntów rolnych wynoszące 1926 jednostki zbożowej. Przejmowanie gruntów pod budowę autostrady oraz negatywne jej oddziaływanie obejmuje około 76% całkowitej utraty wartości gruntów rolnych. Pozostałe 24% utraty wartości gruntów wiąże się z przyrostem transportu i pogorszeniem rozłogu działek.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/4/2013/000040201300012000010001900028.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/1
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 07-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 07-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-04-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?