Ocena warunków glebowo-siedliskowych na zrekultywowanych dla leśnictwa zwałowiskach KWB "Bełchatów" z wykorzystaniem siedliskowego indeksu glebowego (SIG)

Marcin Pietrzykowski , Marek Pająk , Wojciech Krzaklewski

Abstract

The aim of this study was to evaluate the possibilities of using the SIG (Site Soil Index) for assessing the variability of the soil-site conditions on reclaimed and reforested spoil heaps of the lignite mining plant KWB ‘Be³chatów’. The studies were arranged on 4 substrate variants of the built up external and internal spoil heaps: on barren Quaternary sands (NWG), potentially abundant Quaternary loamy-sands (NWL), loam (NZL) and acidic sands Miocene strata after neutralization (NZG). The differences between these substrates are mainly in the acidity and texture. Non-significant differences between the values of SIG for soils on Quaternary substrates, but between soils developed on Quaternary and Miocene strata were found. The analysis showed the soil-plant relationships expressed in correlations of SIG and species richness (number of vascular plants). It was concluded that the use of the SIG index to diagnose the habitat conditions on the post-mining sites was possible, but rather auxiliary. For greater usefulness of SIG, the modifications of the value range for the site conditions scale were proposed in accordance with specific conditions on the post-mining facilities.
Author Marcin Pietrzykowski (FoF / IoEaS / DoEoFaR)
Marcin Pietrzykowski,,
- DEPARTMENT OF ECOLOGY OF FOREST AND RECLAMATION
, Marek Pająk (FoF / IoEaS / DoEoFaR)
Marek Pająk,,
- DEPARTMENT OF ECOLOGY OF FOREST AND RECLAMATION
, Wojciech Krzaklewski (FoF)
Wojciech Krzaklewski,,
- Faculty of Forestry
Other language title versionsAssessment of soil-site conditions on the spoil heaps of the lignite mining plant (KWB) "Belchatow" reclaimed to forest with the use of the site soil index (SIG)
Journal seriesPolish Journal of Soil Science, ISSN 0079-2985, e-ISSN 2449-8254, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol1
No44
Pages81-88
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1904 Earth-Surface Processes; 1111 Soil Science; 2303 Ecology
Abstract in PolishCelem pracy by³a ocena mo¿liwoœci wykorzystania Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG) do okreœlenia zmiennoœci warunków glebowo-siedliskowych na rekultywowanych i zalesionych zwa³owiskach KWB „Be³chatów”. Badania prowadzono na 4 zró¿nicowanych substratach buduj¹cych pow³okê zwa³owisk (zewnêtrznego i wewnêtrznego) na: ja³owych piaskach czwartorzêdowych (NWG), potencjalnie zasobnych czwartorzêdowych utworach gliniasto-piaszczystych (NWL) i gliniastych (NZL) oraz kwaœnych piaskach mioceñskich po neutralizacji (NZG). Badane warianty substratów glebowych ró¿ni³y siê g³ównie uziarnieniem i odczynem.Wartoœci wskaŸnika nie ró¿ni³y siê istotnie dla gleb na utworach czwartorzêdowych, wyraŸnie natomiast ró¿nicowa³y gleby na utworach mioceñskich i czwartorzêdowych. Analizy wykaza³y istnienie zwi¹zków gleboworoœlinnych wyra¿onych korelacj¹ wartoœci SIG i bogactwa gatunkowego (liczby gatunków roœlin naczyniowych). Stwierdzono, ¿e wskaŸnik SIG mo¿e byæ przydatny pomocniczo w diagnozie siedliska na zwa³owiskach, jednak dla lepszego oddania ich zmiennoœci zaproponowano modyfikacje skali wyceny siedlisk w dostosowaniu do specyfiki zalesionych obiektów pogórniczych.
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2011 = 0.606
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?