Analiza dobowej sprawności pracy autonomicznej instalacji solarnej

Jarosław Knaga , Krzysztof Nęcka , Kazimierz Rutkowski

Abstract

The purpose of this work was to determine the performance characteristics of a flat liquid collector type KSC - AE/200S and an SF 50 photovoltaic module, which was necessary to calculate the efficiency of the autonomous system to the heat source, which together form both these devices. The first part presents the results of the measurements carried out in the form of diagrams describing the effect of solar radiation intensity, ambient temperature, mass flow factor and average collector temperature on the curve of device efficiency and the entire system under examination. The relevant part of the study presents results, in which the significance of the influence of the analyzed parameters on the efficiency of the system and the assessment of the value of this efficiency were determined. The analyzes show that if the solar radiation energy reaching the collector surface is above 1.75 kWh/m-2, the average daily work efficiency in the autonomous system varies within 60 to 77%. However, with favorable conditions, i.e. solar energy exceeding 3 kWh/m-2, the daily efficiency of the autonomous solar system decreases to the level of 11 to 26%. This unfavorable phenomenon results from the fact that the tested system did not have the possibility of giving up heat.
Author Jarosław Knaga (FoPaPE / DoEaAPA)
Jarosław Knaga,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Krzysztof Nęcka (FoPaPE / DoEaAPA)
Krzysztof Nęcka,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Kazimierz Rutkowski (FoPaPE / IoAEaI)
Kazimierz Rutkowski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsAnalysis of the daily work efficiency of an autonomous solar installation
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol95
No1
Pages61-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfotoogniwo, konwersja, kolektor słoneczny, sprawność
Keywords in Englishphotovoltaic, conversion, solar collector, efficiency
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było wyznaczenie charakterystyk sprawności płaskiego kolektora cieczowego typu KSC – AE/200S i modułu fotowoltaicznego typu SF 50, co było niezbędne do wyznaczenia sprawności autonomicznego układu do c.w.u., który wspólnie tworzą oba te urządzenia. W pierwszej części zestawiono wyniki prowadzonych pomiarów w postaci wykresów opisujących wpływ natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, wydatku masowego czynnika roboczego i średniej temperatury kolektora na przebieg krzywej sprawności urządzeń oraz całego badanego układu. Właściwa część opracowania przedstawia wyniki, w których określono istotność wpływu analizowanych parametrów na sprawność układu oraz ocenę wartości tejże sprawności. Z wykonanych analiz wynika, że jeśli energia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni kolektora jest powyżej 1,75 kWh/m2 to przeciętna dobowa jego sprawność pracy w układzie autonomicznym waha się w granicach do 60 do 77%. Natomiast przy sprzyjających warunkach tj. energii słonecznej wynoszącej powyżej 3 kWh/m2 dobowa sprawność autonomicznego układu solarnego obniża się do poziomu od 11 do 26 %. To niekorzystne zjawisko wynika z faktu, iż badany układ nie miał możliwości oddawania ciepła
DOIDOI:10.15199/48.2019.01.16
URL http://pe.org.pl/articles/2019/1/16.pdf
Internal identifierWIPiE/2019/13
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?